Zielno Biksa w Radlinie

W radlińskim urzyńdzie powstała… „Zielno Biksa”, to znaczy plac, z kerego idzie weznōńć nasiynie roślin miododajnych i zasadzić w jakimś ciekawym miejscu. To jeszcze jedno miejske działanie dlŏ ôchrōny pszczōł i ôwadōw zapylajōncych w Radlinie.

Piyrsze w Zielnyj Biksie ukŏzało sie nasiynie słōnecznika ôzdobnego, ônyntku kosmosu abo kapucynki zorty Tōm Thumb. Wszyjske te rośliny majōm naturã miododajnõ. Niykere (jak ônyntek kosmos) ukŏżōm sie zaniydugo na miastowych skwerach. Nasiynie w „Zielnyj Biksie” przeznaczōne je jednak dlŏ miyszkańcōw, kerzi sami mogōm uzdać kaj jakõ roślinã zasadzić. Jak funguje „Zielno Biksa”? Ajnfachowo: styknie weznōńć nasiynie z urzyndu, kaj sōm „Zielne Biksy”, ôbrać plac w kerym chcymy nasadzić roślinność miododajnõ i stworzić włŏsny, nowy zielōny plac w Radlinie.

Urzōnd Miejski w Radlinie zaprŏszŏ wszyjskich zainteresowanych do sebraniŏ nasiyniŏ. „Zielno Biksa” je na parterze głōwnego budōnku urzyndu, przi pōnkcie informacyjnym jak tyż kole Wydziału Ekōnōmije Kōmunalnyj i Ekologije (budōnek B urzyndu). Wielość nasiyniŏ je ôgraniczōnŏ ale urzōnd padŏ, iże isto akcyjõ bydzie cyklicznie powtŏrzać w Radlinie.

Zdrzōdło i fotografije: UM Radlin

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: IX Diktand Godki Ślōnskij i piknik historyczny

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza