Żegnōmy naszego kamrata Bernharda Skiba

Ôd pani Kornelii Lewandowskej, prezeski forsztandu Górnośląskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych, dowiedzieli my sie ô fest smutnej sprawie: nŏgle umar Bernhard Skiba, kery bez ôstatnie miesiōnce bōł fest aktywny na naszym portalu. Umar 3 dni po publikacyji ôstatniego atykułu. Prziłōnczōmy sie do wyrazōw spōłczuciŏ.

Z głymbokim lankorym pragnymy poinformiyrować Państwa, iże niydŏwno ôdszoł nasz kamrat Bernhard Skiba.
Wiadōmość ô śmierci naszego kamrata Bernharda przijōnli my z ôgrōmnym żŏlym.
Czowiek ô wielkim sercu, zaangażyrowany we sprawy społeczne.
Narodzōny na Ślōnsku w Bytōmiu w 1967 roku, kustosz ślōnskij gŏdki i fachmōn ślōnskij historyje i inkszych regiōnōw Polski, autōr mi.in ”Ślonski cud nad Kaczawą”, „Rocznica Bitwy pod Kunowicami”.
Ekspert rynku europejskigo ôd ekologicznych strefōw.
Powzimoł sie moc ciynżkich tymatōw, dycki miyły i uczynny dlŏ drugigo czowieka.
Jego życzliwość wobec inkszych czyniyły z niego ôsobã fest lubianŏ i szanowanõ.

Familiji, Bliskim i Kamratōm skłŏdōmy wyrazy szczyrego spōłczuciŏ.

Prezes Forsztandu GSPD
Kornelia Lewandowska

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: Zaprojektuje czapki frygijskie na IO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza