Wystawa „Ślōnskŏ Szlachta – Miyndzy Ślōnskym a Europōm”

Ôd 9 czyrwnia na Zōmku w Mosznyj bydzie szło ôglōndać wystawã „Ślōnskŏ Szlachta – Miyndzy Ślōnskym a Europōm”. Postrzōd ôrganizatorōw sōm tyż Cyntrum Kultury Ślōnskij we Nŏkle, Oberschlesisches Landesmuseum w Ratingen i Instytut Kultury Rycerskij w Tarnowskich Gōrach.

Bazowŏ idyjŏ wystawy to je pokŏzanie świata, kery ôdeszoł bezpowrotnie, świata ślōnskij arystokracyje. Wystawa prezyntuje pŏrãnŏście ślōnskich rodōw szlacheckich, co były dobrane tak, coby pokŏzać roztōmajtość jejich pochodzyniŏ, srogość fortun jak tyż zmiynność losōw. Na ekspozycyjõ skłŏdŏ sie mocka cynnych pamiōntek, w tym ôryginały dokumyntōw z XVII i XVIII stoleciŏ, herbarze, leksykōny szlachecke i almanachy, a tyż tabule i plansze informacyjne.

Wystawã bydzie szło ôglōndać do 16 paździyrnika 2018 r.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza