Wystawa „Ślōnskŏ rzecz 2017” we Muzeum Gōrnoślōnskim

Design w Muzeum Gōrnoślōnskim w Bytōmiu? Ja – to możliwe! Zaprŏszōmy na piyrszõ po prezyntacyji w Cieszynie ôdsłōnã wystawy pokōnkursowyj „Ślōnskŏ Rzecz 2017” w muzeum w cyntrum wojewōdztwa ślōnskigo, co na zicher zainteresuje miyłośnikōw niy ino działalności lokalnych projektantōw, marek projektowych i gyszefciŏrzy, co stawiajōm we swojij strategiji rozwoju na design. Przed nami przeglōnd dobrze zaprojektowanych ślōnskich produktōw, projektōw graficznych i usug, co pokazuje, iże laureaciŏ kōnkursu sōm nojlepszymi symbolami swojich regiōnōw.

Wystawa to zestawiynie trzinŏstyj edycyje jedynego regiōnalnego kōnkursu designu w Polsce, ôdprŏwianego ôd Zōmku Cieszyn – piyrszego we krŏju regiōnalnego cyntrum designu. Prezyntowane sōm na nij nojlepsze wdrōżōne w wojewōdztwach ślōnskim i ôpolskim w łōński rok produkty, projekty graficzne i usugi, co sużōm jego miyszkańcōm. W kōnkursie docyniane sōm wysokŏ jakość wzornictwa jak tyż funkcjōnalne i innowacyjne rozwiōnzania. Wystawa ta ukazuje, iże dziynki spōłpracy fyrmōw i projektantōw powstŏwajōm w ôbōch regiōnach produkty, projekty graficzne i usugi przidajne, dostympne, dobrze ôbmyślane i stworzōne z myślōm ô używŏczach. A dziynki nim poprawiŏ sie jakość życiŏ kożdego z nŏs.

W latosij edycyji idzie ujzdrzeć ryalizacyje, co pokazujōm, iże designu niy idzie kojarzić jyny z estetykōm i potrzebōm wybiciŏ sie, a je przede wszyjskim ôdpowiedziōm na ryalne, choć niy dycki widzialne, potrzeby i wyzwania w kożdyj sferze życiŏ. Take je choćby nagrodzōne w kategoryji „produkt” Teddy Bed, to znaczy łōżko szpitalne dlŏ starszych dzieci, wyprodukowane ôd fyrmy Formed z Łodygowic abo wyrōżniōnŏ w kategoryji „usuga” platforma mōnitorowaniŏ jakości luftu „SmogOrFog”, wdrōżōnŏ bez fyrmy Fulco System z Gliwic. Bydzie szło tyż ujzdrzeć swojisty „design wŏgi ciynżkij”, to znaczy Sōndã SYS 01 – industryjalnõ drukarkã 3D, co przizwŏlõ wytwŏrzać ôbiekty do wartkigo prototypowaniŏ, projektu Michała Latki z Bytōmia.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Tych rozwiōnzań i ôferowanych ôd designu nŏczyń używajōm niy ino fyrmy, ale i instytucyje publiczne (jak sfera kultury) jak tyż samoregyrowania lokalne. Przikładym tego je nadgrodzōnŏ w kategoryji „grafika użytkowŏ”, zaprojektowanŏ ôd Matyldy Sałajewskij dlŏ wojewōdztwa ślōnskigo, ksiōnżka kucharskŏ „Ślōnske ôd kuchnie”, co skazuje, jak w ôryginalny knif prōmować regiōn, abo wyróżniony w kategoryji „grafika użytkowŏ” rebranding systymu idyntyfikacyje wizualnyj Tyjatru Małego w Tychach projektu ôd Marty Gawin.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Postrzōd dalszych dwudziestu trzech nōminowanych do wystawy wdrożyń zwiydzajōncy ôbejzdrzōm: szaty dlŏ prŏcownikōw chorzowskigo Tyjatru Rozrywki, ôdpadajōncych za ôbsugã widownie, spersōnalizowane ksiōnżeczki sensoryczne dlŏ dzieci, a nawet deski longboardowe. Wielbicieli grafiki użytkowyj zainteresujōm na zicher: nowŏ idyntyfikacyjŏ wizualnŏ Stadiōnu Ślōnskigo, ôprawa wizualnŏ kōnferyncyje „TEDx” w Katowicach jak tyż wydany ôd Fundacyje Iskierka poradnik kulinarny „JedzONKO” z propozycyjami atrakcyjnych receptōw dlŏ pacjyntōw ôddziałōw ônkologije dzieckowyj.

Ważny plac postrzōd dalszych nōminowanych do wystawy wdrożyń zajmujōm ryalizacyje autorstwa projektantōw swiōnzanych z Bytōmiym: projekt trofeum Ślōnske Laury za Znŏczne Ôsiōngniyńcia Sportowe, prziznŏwanego ód wojewōdztwa ślōnskigo, kerego spōłautorym je Michał Latko; lampy Minimal, zaprojektowane ôd Łukasza Jaworskigo; ôryginalnŏ prōmocyjŏ miasta we formie projektōw etyket przetworōw „Sosnowoc” autorstwa Pawła Krzywdy i Agaty Korzeńskij ze sztudia projektowego IDEE (co narychtowali tyż idyntyfikacyjõ graficznõ latosij edycyje kōnkursu jak tyż projekt katalogu wystawy); publikacyje Cyntrum Sztuki Współczesnej Krōnika” z Bytōmia zaprojektowane ód Piotra Kowalczyka i Marcina Wysockigo jak tyż publikacyjŏ „Solidaryca – fenomen komunikacyjny” projektu Tomasza Bierkowskigo.

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

Wykŏz laureatōw kōnkursu „Ślōnskŏ Rzecz 2017″
Katalog wystawy pokōnkursowyj „Ślōnskŏ Rzecz 2017″

ôtwarcie wystawy: 6 września 2018 (sztwŏrtek), godz. 17.00
czas trwaniŏ: 6.09–14.10.2018
miyjsce: pl. Jana III Sobieskiego 2

wystawa ôtwartŏ:
wtorki, piōntki w godz. 9.00-15.00
strzody, sztwŏrtki w godz. 10.00-18.00
soboty, niydziele w godz. 12.00-18.00

cyny biletōw:
ôd wtorku do piōntku, bilet szporobliwy
 (dlŏ indywidualnych gości 50% tōnij):
4,00 zł – bilet normalny / 2,50 zł – bilet ulgowy
soboty, niydziele:
8,00 zł – bilet normalny / 5,00 zł – bilet ulgowy

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza