Wspominamy Przyjaciela – 4. rocznica śmierci Dietera Przewdzinga

Wspominamy Przyjaciela

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W czwartą rocznicę tragicznej śmierci, wspominamy naszego Przyjaciela Dietera Przewdzinga. Przez okres 38. lat był dobrym gospodarzem rodzinnego miasta i gminy Zdzieszowice. Wielkie doświadczenie społeczne zebrane w tym okresie sprawiło, że podjął działania dla zjednoczenia wysiłków różnych organizacji i instytucji działających dla dobra Śląska jako regionu. Widział konieczność oparcia ich na wspólnych wartościach określających tożsamość regionalną. W 2012. roku, przy Jego udziale powstała pierwsza wersja „Deklaracji Śląskiej”, która podlegała korektom pod wpływem dyskusji w różnych kręgach.
Publikujemy kolejną wersję Deklaracji, opartą o tekst z 2014. roku, po niewielkich poprawkach redakcyjnych, zachowujący wartości o które upominał się Dieter Przewdzing. Mamy ciche marzenie, aby Deklaracja dotarła do wszystkich ugrupowań przygotowujących się do nadchodzących wyborów samorządowych. W ogólnym chaosie i zamęcie politycznym, trzeba zająć stanowisko wobec Deklaracji i wobec interesów Śląska – ziemi na której żyjemy, dlatego niniejsza Deklaracja jest nadal otwarta dla wszystkich propozycji dobrych zmian.

 

Deklaracja Śląska

Wobec potrzeby zgodnego działania dla Śląska określamy nasze wspólne wartości:
1. Śląsk jest naszą Ojcowizną i wspólnym Dobrem. Jesteśmy Ślązakami o różnych opcjach kulturowych, językowych i narodowych. Śląsk jest jeden, różnorodny i otwarty.
2. Szanujemy i dbamy o wielkie historyczne, europejskie dziedzictwo kulturowe Śląska, wynikające z przynależności do różnych państw w swoich dziejach.
3. Szukamy wspólnej prawdy o historii Śląska jako fundamentu dla współczesnego życia. Odrzucamy fałszerstwa i manipulacje nacjonalistów, jakie mają miejsce od początku XX w.
4. Pielęgnujemy i rozwijamy tradycyjne wartości śląskie; poszanowanie człowieka, szukanie pokoju i zgody, przestrzeganie prawa, budowanie ładu i porządku w życiu publicznym i prywatnym. Dobrą pracę uznajemy za podstawowe zadanie Ślązaka.
5. Uznajemy tradycyjną rodzinę jako najważniejszą instytucję i wspólnie działamy dla jej dobra.
6. Solidarność społeczną i samorządność opartą na subsydiarności uznajemy za podstawę życia publicznego.
7. Doceniamy rolę kultury, edukacji i nauki dla przyszłości Śląska.
8. Działamy na rzecz czystego, zdrowego środowiska na Śląsku.
9. Odrzucamy wszelki nacjonalizm i dyktaturę partyjnych wodzów. Popieramy demokrację bezpośrednią. Działamy na rzecz wartości europejskich.
10. Wspólnie bronimy wolności, godności i praw wszystkich mieszkańców Śląska.
Ślązak Ślązakowi przyjacielem.

Dej pozōr tyż:  Damian Halmer: Silesia Contras, czyli Facebook a sprawa śląska

Gerhard Bartodziej                                                Bernard Sojka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza