Wspominamy Przyjaciela – 4. rocznica śmierci Dietera Przewdzinga

Wspominamy Przyjaciela

W czwartą rocznicę tragicznej śmierci, wspominamy naszego Przyjaciela Dietera Przewdzinga. Przez okres 38. lat był dobrym gospodarzem rodzinnego miasta i gminy Zdzieszowice. Wielkie doświadczenie społeczne zebrane w tym okresie sprawiło, że podjął działania dla zjednoczenia wysiłków różnych organizacji i instytucji działających dla dobra Śląska jako regionu. Widział konieczność oparcia ich na wspólnych wartościach określających tożsamość regionalną. W 2012. roku, przy Jego udziale powstała pierwsza wersja „Deklaracji Śląskiej”, która podlegała korektom pod wpływem dyskusji w różnych kręgach.
Publikujemy kolejną wersję Deklaracji, opartą o tekst z 2014. roku, po niewielkich poprawkach redakcyjnych, zachowujący wartości o które upominał się Dieter Przewdzing. Mamy ciche marzenie, aby Deklaracja dotarła do wszystkich ugrupowań przygotowujących się do nadchodzących wyborów samorządowych. W ogólnym chaosie i zamęcie politycznym, trzeba zająć stanowisko wobec Deklaracji i wobec interesów Śląska – ziemi na której żyjemy, dlatego niniejsza Deklaracja jest nadal otwarta dla wszystkich propozycji dobrych zmian.

 

Deklaracja Śląska

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wobec potrzeby zgodnego działania dla Śląska określamy nasze wspólne wartości:
1. Śląsk jest naszą Ojcowizną i wspólnym Dobrem. Jesteśmy Ślązakami o różnych opcjach kulturowych, językowych i narodowych. Śląsk jest jeden, różnorodny i otwarty.
2. Szanujemy i dbamy o wielkie historyczne, europejskie dziedzictwo kulturowe Śląska, wynikające z przynależności do różnych państw w swoich dziejach.
3. Szukamy wspólnej prawdy o historii Śląska jako fundamentu dla współczesnego życia. Odrzucamy fałszerstwa i manipulacje nacjonalistów, jakie mają miejsce od początku XX w.
4. Pielęgnujemy i rozwijamy tradycyjne wartości śląskie; poszanowanie człowieka, szukanie pokoju i zgody, przestrzeganie prawa, budowanie ładu i porządku w życiu publicznym i prywatnym. Dobrą pracę uznajemy za podstawowe zadanie Ślązaka.
5. Uznajemy tradycyjną rodzinę jako najważniejszą instytucję i wspólnie działamy dla jej dobra.
6. Solidarność społeczną i samorządność opartą na subsydiarności uznajemy za podstawę życia publicznego.
7. Doceniamy rolę kultury, edukacji i nauki dla przyszłości Śląska.
8. Działamy na rzecz czystego, zdrowego środowiska na Śląsku.
9. Odrzucamy wszelki nacjonalizm i dyktaturę partyjnych wodzów. Popieramy demokrację bezpośrednią. Działamy na rzecz wartości europejskich.
10. Wspólnie bronimy wolności, godności i praw wszystkich mieszkańców Śląska.
Ślązak Ślązakowi przyjacielem.

Gerhard Bartodziej                                                Bernard Sojka

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza