We Bielsku planujōm drōgã bielskij bŏjki

We Bielsku-Biołyj stojōm już dynkmale Reksia i Bolka i Lolka, ale jak wszyjsko pōdzie podle planu, już hned dalsze figury ukŏżōm sie w cyntrum miasta. Wiceprezydynt miasta, Przemysław Kamiński, padŏ, iże bydzie to stymp do stworzyniŏ we mieście „drōgi bielskich bŏjek”.

Idyjŏ drōgi turystycznyj, co pokazowała by ôbrŏzy bohaterōw bŏjek zgłosiyli na marcowej sesyji Rady Miejskij rajcy Agnieszka Gorgoń-Komor i Marcin Lisiński. Jejich zdaniym, postacie wyprodukowane we bielskim Sztudiu Filmōw Rysunkowych mogōm ôstać postawiōne w ciekawych pōnktach miasta, a turysty nawiydzaliby je podle ekstra narychtowanych mapek.

Zastympca prezydynta miasta Przemysław Kamiński we pisymnyj ôdpowiedzi na interpelacyjõ poinformiowoł rajcōw, iże podwiela ôni jã słożyli, wziynte były kroki, żeby postawić trzeciõ figurã zwiōnsanõ ze bŏjkami animowanych wyprodukowanymi we SFR w Bielsku-Biołyj. Za sprawã ôdpowiadŏ je Wydzioł Prōmocyje Miasta, co zaplanowoł, coby w cyntrōm miasta stanyła figura bohatyra filmu „Porwanie Baltazara Gąbki”.

Serial ô przigodach profesora Baltazara Gąbki podle ksiōnżki Stanisława Pagaczewskigo bōł wyprodukowany w latach 1969-70 we Sztudiu Filmōw Rysunkowych w Bielsku-Biołyj. Autorym figur plastycznych do tyj produkcyje bōł Alfred Ledwig. Twōrca umrził w 2006 roku, a erbkōm praw autorskich je Yvonne Ledwig, jego cera.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na poczōntku marca bielscy urzyndnicy napisali do Ledwig, co terŏz miyszkŏ w Niymcach, prośbã ô przizwolynie na użycie ôbrazu postaci ze serialu. Je już tyż gotowy stympny kosztorys inwestycyje.

We prziszłości miasto planuje postawiynie dalszych figur. Jak stanie czwŏrtŏ, planowane je zôrganizowanie drōgi turystycznyj.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Fotografijŏ na wiyrchu: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku, fot.: Plushy / Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza