Utrŏpy Micyny: Szlus ze śpiywaniym

Bierōm sie już za śpiywŏkōw i roztōmajtych muzykantōw. Zaczynajōm ôd blackmetalowcōw, kere majōm nojwiyncyj grzychōw na sumiyniu. Kejby fto niy wiedzioł ô kogo sie rozchodzi, to sōm te karlusy, co se tak żadnie farbiōm gymby na czŏrno i bioło, skuli czego wyglōndajōm choby jakie diŏbły. Ôkultyzm, kery je wszeôbecny w jejich tekstach sprŏwiŏ, iże Lucyper mŏ do nich leki dostymp.

Kej black metal bydzie zdelegalizowany, to potyn już pōdzie gibko: heavy metal, thrash metal, death metal, speed metal, power metal i kŏżdy inkszy metal. Yntliś żŏdyn sie niy uchowie. Zawrzōm tyż wszyjskie hōty, a ulicã Metalowcōw w Chorzowie przemianujōm. Za to sie weźnie sōm wojewoda ślōnski, beztōż wartko idzie zmiarkować, jako sie bydzie ta ulica po nowymu mianować.

Nale to jeszcze niy wszyjsko. Ustawa desatanizacyjnŏ bydzie miała fest szyroki zasiyng. Muzyka techno, kerŏ je tworzōnŏ ôd satanistōw, wkludzŏ ludzi w trans i wtynczŏs diŏbły poradzōm przejōńć nad niymi kōntrolã. Skirz tego ôna na zicher bydzie nastympnŏ. Potyn przidzie dran na rock, pop i inksze bezbożne zorty muzyki.
Jak wōm sie zdŏ, co naszym ślōnskim śpiywkōm dajōm pokōj, to żeście sie fest chachli. Ani niy mŏcie pojyńciŏ, wiela tak po prŏwdzie mōmy spōlnego z black metalym. Styknie wejrzeć na grubiŏrza po szychcie i jego gymbã cŏrno choby u diŏbła. W Norwegii, w keryj majōm nojwiyncyj kapel blackmetalowych, bōł taki jedyn ipta ô nazwisku Vikernes. Tyn gupielŏk groł w jednyj z takich kapel, a po czasie rŏd chodziōł wszyndy ze sztracheclami i przitrefiyło mu sie podpŏlić trzi kościoły. Potyn zamordowoł inkszego blackmetalowca, z kerym sie fest powadziōł ô to, kery śnich je gorszym gizdym i lepij chwŏli diŏbła. Yntliś na szczyńście zawarli go do heresztu.
Co to mŏ spōlnego ze ślōnskimi śpiywkami? Ano, na Piaśnikach miyszkoł kejś Erwin Chachuła, kery groł i śpiywoł ślōnskie śpiywki ludowe w jednyj takij wywołanyj kapeli. I musicie wiedzieć, że tyn Erwin po robocie tyż rŏd sie bawiōł sztracheclami. Rŏzczasu nawiedziōł swojigo kamrata Mariana w jego ôgrōdku na Lipinach kaj po dwiōch halbach prziszło miyndzy niymi do chaje. Powadziyli sie ô to, ôd kogo baba robi lepsze rolady. Marian tak dugo sie śmioł z Chachułowyj, kerŏ dŏwŏ do roladōw grziby, że Erwin yntliś niy szczimoł i sproł gospodŏrza ôkropicznie. Potyn zaczōn gymzić po sōmsiednich ôgrōdkach i zdōnżōł hajcnōńć trzi lauby podwiela niy przijechała policjŏ. Chachuły zawarli do heresztu i ôbskarżyli go miyndzy inkszymi ô ôrganizacjo czŏrnyj mszy satanistycznyj, bo w jednyj z laubōw znŏdli spŏlōnego kota i pantograf, kery ponoś je symbolym ôkultystycznym. Niy wiym po jakiymu, dyć kŏżdŏ bana mŏ na dachu takie pierōństwo i żŏdyn sie ô to nigdy niy ciepie.
Tuplikowanie, że jedyn waryjŏt niy może dyskwalifikować cołkij zorty muzyki to je darymny futer. Kŏżdy słyszy ô czym śpiywōmy i tego sie niy idzie wyrzeknōńć. Styknie posuchać “Poszła Karolinka do Gogolina”, coby wiedzieć, że w tych śpiywkach sōm prōmowane naganne postawy społeczne. Karolinka jako prototyp feministki co niy godzi sie na tradycyjno rolã kobiyty w społeczyństwie, idzie fōrt ôd chopa kery jij przaje i ôbiyrŏ “kulturã singli”. Dzisiŏj takŏ Karolinka na zicher ôblykła by sie na czŏrno i z czŏrnym (blackmetalowym) paryzolym pocisłaby dyrekt na czŏrny protest.
Tōż widzicie, że zmiany legislacyjne sōm niy do unikniyńciŏ. Przinojmnij żŏdyn już niy bydzie grzysznōm muzykōm chwolōł diŏbła. Nale niych sie żŏdyn niy trŏpi, bo durś bydzie szło legalnie pośpiywać. Rekrutacyjŏ do chōrōw kościelnych już sie napoczła, yno trza sie uwinōńć, bo do wszyjskich placu na zicher niy styknie.

Ô autōrce: Miyszkōm na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdŏ sie być trochã inkszy aniżeli Wy go pewnikiym widzicie. Jak chcecie sie ździybko wejrzeć bez moje brele, zaprŏszōm na blog.

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza