Utropy Micyny: Chroboki

Jo durś niy wiym, co ô tym myśleć, nale niydowno pokozało sie, że chroboki i ôwady sōm dobre do jedzynio. Bezmaś niy yno idzie je jyś, ale sōm tyż smakowite i ku tymu richtig dobre dlo naszego zdrowio. Przewiedziałach sie nawet, iże terozki już sztwierć światowyj populacyje, kajś wele dwōch milijardōw ludzi mo chroboki we swojij dziynnyj diecie. Ciynżko mi w to uwierzić, bo u nos na Fytlu chyba żodyn takigo żadziolstwa nigdy niy jod. Rozczasu Wtorcyno miała w dōma rusy i niykere sōmsiady dowali jij dorady jak sie tego pierōństwa pozbyć z chałpy. Żodyn jij wtynczos niy pedzioł, coby je ajnfach zezarła. Kejby to było richtig możebne, to jeji chop na zicher dołby sie do jodła. Dyć z Bernata nigdy niy bōł popśnioł i dycki mioł rod sie do porzōndku popapać. Ôn niy gardziōł niczym, jod roztōmajte bibry z babrami i bōł piyrszym Fytlokym, co sprōbowoł pizza i tortilla. Ja, Bernat Wtorek to bōł naprowdy ôpowożny chop.

Tōż godōm wōm, że z tōm sztwierciōm populacyje to je jakeś cygaństwo. Kejby tak było, to na nasze piyńdziesiōnt miyszkańcōw nojmynij dwanoście ôsōb musiałoby być chrobokożercami, a żodyn sie do tego niy prziznowo. No chyba, że dotynczos było im gańba, a terozki zacznōm sie asić, że ôni sie znajōm na kulinarnych tryndach, a reszta z nos je daleko za miesiōnckym. Kej tak sie stanie, to bydymy wiedzieć, fto na Fytlu je lewakym, globalistōm i przocielym Europejskij Unije, kero dopuściyła do używanio roztōmajtych chrobokōw i ôwadōw we spożywczyj industryji. Jak wszyjscy wiycie, politykery z Kōnfederacyje robiōm za ôstatni bastiōn tradycyjnych wertōw w Polsce. I ôni prawiōm, iże Unijo chce nos przekabacić na te jeji lewacke, antykrześcijańske zwyki i we plac miynsa ôd normalnyj chownyj gadziny koże nōm jyś chroboki. Hned pudziecie do masarza, a tam kaj leżała ôwiynzina bydōm świyrczki, zamiast świniny dostaniecie glizdy, wōszt zrobiōny z wanckōw, błechōw i amajzōw, a tyn fto mioł rod nudelzupa na miynsie ôd kury, bydzie sie jōm musioł zrobić na motach abo szmaterlokach.

Dej pozōr tyż:  Bartodziej & Soika: Na bezdrożach

Uczyni godajōm, co 65 procynt świyrczka to je biołko, a w inkszych ôwadach może go być aże 80 procynt. Sōm wybornym zdrzōdłym witamin i minerałōw, a ku tymu w niykerych chrobokach je nawet wiyncyj żelaza niźli w ôwiynzinie. Nale wiycie jako to je z tymi uczōnymi. Niydowno pedzieli bez przikłod, iże bez ôstatnie trzidziści lot strzednio dugość puloka u chopōw zwiynkszyła sie ze 12,19 do 15,24 cyntymetrōw. Niy trzeba robić na uniwerzytecie, coby wiedzieć jako to je ôszyda. Dyć keryj baby byście sie niy spytali, to kożdyj chop sie uczciwie prziznoł, że mo tam dwajścia cyntymetrōw i to sie niy zmiynio, bo jednako było trzidziści lot do zadku. Tōż widzicie, że uczōnym niy idzie za fest wierzić. Te lebry pedzieli tyż, że ôd drzistanio krōw ôcieplo sie klimat na świecie, a do produkcyje 1 kilograma ôwiynziny trzeba spotrzebować 15400 litrōw wody, kero idzie na uprawa plantōw dlo krōw. Podug nich szłoby szporować woda i ôgraniczać ymisyjo cieplarnianych gasōw bez redukcyjo miynsnyj industryje i przeciepniyńcie sie na chowanie chrobokōw. Niykerzi w Kōnfederacyji pedzieliby, że kejby Pōnbōczek tak chcioł, to by nōm niy stworzōł krōw, wieprzkōw i hyndykōw. I tak po prowdzie to styknie dō niego rzykać, coby te wszyjske bery ô coroz to myńszych forantach wody na świecie, zniyczyszczōnym lufcie i globalnym ôcieplyniu pokozały sie być ajnfachowym cygaństwym. Jo mōm swoje lata i na zicher tego niy dożyja, nale niykerzi z wos za poradziesiōnt lot sie przekōnajōm, co nōm sie barzij werciyło.

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w lipcu – śląskie kalendarium

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Micyno miyszko na Fytlu, a z tyj perspektywy świat zdo sie być trocha inkszy niźli wy go widzicie. Kejbyście chcieli sie ździybko wejzdrzeć bez jeji brele, Micyno zaproszo na blog i zajta na fb "Utrŏpy Micyny".

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza