Uroczystości upamiyntniynio ôfiar Gōrnoślōnskij Tragedyje

Szef RAŚ pod wrōtami lagru we Świyntochłowicach-Zgodzie zaapelowoł, żeby we sprawie upamiyntniynio ôfiar Gōrnoślōnskij Tragedyje wylyź nad podziały. By solidarnie pokozać, iże ślōnsko pamiyńć mo znaczynie.

Przi ôdnoszyniu sie do ôsobliwych warōnkōw, w kerych były ôrganizowane ôbchody, tym razym – po piyrszy roz ôd dwanostu lot niypoprzedzōne marszym z katowskigo placu Wolności, szef RAŚ stwiyrdziōł: „Pokōnanie tyj blisko dziesiyńciokilōmetrowyj drōgi mo dlo wielu z nos wielko woga. Pewnikym z rozmajtych zglyndōw. Dlo niykerych wiōnże sie ze pamiyńciōm ô bliskich, dyrekt tykniyntych Tragedyjōm Gōrnoślōnskōm. Dlo wielu tyko sie ôsobistego doświadczynio – choć przeca niy tak dramatycznego jak to sprzed 76 lot, to jednak bolawego. Doświadczynio wykluczynio i stygmatyzacyje. Wiela razy my słyszeli, iże mogymy być niy tym, kim sie czujymy, ino tym, kim chcōm nos widzieć inksi? Wiela razy było nōm dowano do zrozumiynio, iże jeźli niy przipasujymy sie do cudzych forsztelowań, bydymy niymiyle widziani, choć my sōm przeca u siebie?”.

Przibyli przedstowiciele cołkigo politycznego spektrum

Na zaproszynie Ruchu Autōnōmije Ślōnska we uroczystościach wziōnli udzioł: Gabriela Stanecka-Morawska, wicemarszałkini Synatu, europosoł Łukasz Kohut, synatōr Marek Plura, synatorka Dorota Tobiszowska, synatorka Halina Biyda, posłanka Mōnika Rosa, wiceprezydynt miasta Ruda Ślōnsko Michał Pierōńczyk, prezydynt miasta Świyntochłowice Daniel Beger, Szef Forsztandu Zwiōnzku Niymieckich Stowarziszyń Ôbywatelsko-Kulturalnych w Polsce Bernard Gajda, we mianie Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj Hynryk Mercik.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  prof. Joanna Rostropowicz: Joseph von Eichendorff i język górnośląski

Gorzelik: Ôczekujymy uczciwego ôbrachōnku z przeszłościōm

We hned wszyskich wystōmpiyniach ważny plac wziōn wōntek ôbrachōnkōw z przeszłościōm i polityki pamiyńci. Jorg Gorzelik krytycznie ôdniōs sie do działań państwa polskigo:

– Jak myśla ô tych dwanostu Marszach na Zgoda, zastanowiōm sie eli, kej my społym pokōnowali drōga, co niōm we 1945 roku gnano heresztantōw, państwo – reprezyntowane za tymi wrōtami ôd Salōmōna Morela, uczyniyło znaczōncy krok ku prowdzie, ku zdefiniowaniu zdrzōdeł wyrzōndzōnego sam zła. Wielokrotnie przi stōniu w tym miyjscu my wyrzekali ôczekowanie uczciewgo ôbrachōnku z przeszłościōm, z politykōm norodowego i etnicznego ujednolicynio, co prziniosła ciyrpiynie uznanym za takich, co niy społniajōm sztandardōw zadekretowanyj polskości. Jaki bōł ôdzew na to wołanie?

Przed poru laty w syjmie zôrganizowano była kōnferyncyjo i wystawa, ôbie izby parlamyntu przijōnły rezolucyje, Poczta Polsko wydała nawet ôkolicznościowo brifmarka. A trefiōł dramat Gōrnoślōnzokōw, inkszych społeczności pograniczo, grup norodowych i etnicznych do programōw nauczanio i szkolnych podryncznikōw? A głowne telewizyjne serwisy informujōm ô Dniu Pamiyńci Gōrnoślōnskij Tragedyje, jak to czyniōm w przipodku rocznic katyńskij zbrodnie? Zdo sie, iże Polska dlo Polokōw, budowano kejś ze pōmocōm wypyndzyń, ôbozōw, deportacyji, dzisioj ustanowiano je bez zamilczynie, zbagatelizowanie, wykluczynie z polityki pamiyńci i z ôficjalnyj ôzprowki ô przeszłości.

Szef RAŚ zaapelowoł do licznie zgrōmadzōnych politykrōw roztōmajtych ugrupowań:

– Apeluja ô to, by we sprawie ô wymiarze tak uniwersalnym jak upamiyntniynie Gōrnoślōnskij Tragedyje wylyź nad podziały. By solidarnie pokozać, iże ślōnsko pamiyńć mo znaczynie. Iże je wert wiyncyj aniżeli 3 zł 30 gr – tela wynosi nōminalno cyna brifmarki wydanyj ôd Poczty Polskij na przileżytość 75. rocznice Gōrnoślōnskij Tragedyje.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 20.11.2022

Zdrzōdło: Ruch Autōnōmije Ślōnska

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza