Tychy: Wpod z narkotykami i chcioł przekupić szandarōw

Tyscy szandarzi chyciyli chopa, co mioł przi sobie narkotyki. Coby uniknōńć ôdpowiedzialności, 26-latek prōbowoł przekupić policyjōnōw. Do „prziwarcio ôka” na popołniōne przestympstwo, wachtyrzi prawa mioł „przekōnać” 100 złotowy banknot. Za prōbã skorumpowanio mōndurowych chycōnymu grozi nawet 10 lŏt heresztu.

Policyjōny z zespołu wywiadowców tyskij kōmyndy wylegitymowali 26-latka skuli podyjzdrzynio posiadanio ôd niego narkotykōw abo inszych postrzodkōw. Chop zaroz zachowowoł sie barzo nerwowo. W czasie ôsobistyj kōntrole policyjōny znodli przi nim amfetamina, z keryj szło narychtować 45 „dziołkōw” dilerskich i pŏrã pilōw ekstasy. Po chycyniu 26-latowy tyszōn prōbowoł sie „retować”, ale pogorszōł swoja sytuacyjo. Chop prōbowoł wrynczyć policyjōnōm 100 złotych i prosiōł, coby mu „darowali”. W tyn spusōb popołniōł dalsze przestympstwo. Za prōbã skorumpowanio mōndurowych może przepyndzić w hereszcie nawet 10 lŏt.

Foto: KMP Tychy

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza