Promocja książki “Sztuka dawnego Opola”

Muzeum Śląska Opolskiego zaprasza na promocje książki „Sztuka dawnego Opola” w sali odczytowej Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu (wejście od Muzealnej) w sobotę, 19 maja 2018 o godzinie 17.00.

Spotkanie jest zarazem pierwszym (jeszcze popołudniowym) punktem programu odbywającej się w tym dniu Nocy Muzeów.

Wstęp wolny!

Poniżej informacje o książce

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

SZTUKA DAWNEGO OPOLA

red. naukowa B. Czechowicz, J. Filipczyk, A. Kozieł
Dotychczasowe naukowe opracowania niemieckie i polskie dot. sztuki Opola były wyłącznie inwentarzami zabytków lub pisanymi na ich podstawie pracami popularnymi. Konferencja „Sztuka dawnego Opola” (zorganizowana w dn. 29- 30.09.2016 przez Muzeum Śląska Opolskiego, Instytut Historii UO, Instytut Historii Sztuki UWr, Polskie Towarzystwo Historyczne O/Opole i Archiwum Państwowe w Opolu), której celem było zebranie obecnego stanu wiedzy o dokonaniach artystycznych na terenie Opola w jego dawnych, lokacyjnych granicach (z przedmieściami, w tym z monastycznym suplementem miasta, jakim było opactwo Norbertanek w Czarnowąsach), jak i rozrastającego się Opola doby industrialnej, przyniosła szereg ważnych tekstów problemowych omawiających dzieje sztuki miasta, położono przy tym nacisk na mniej znane zagadnienia doby baroku, XIX i XX w. Autorzy badań historycy sztuki, historycy i architekci z różnych ośrodków zaprezentowali wyniki swoich prac podczas konferencji, jednak z przyczyn oczywistych, w ten sposób dotrzeć można było jedynie do wąskiego grona odbiorców.

Rezultaty tego spotkania zebrano w – pionierskiej w przypadku Opola – publikacji w formie zbioru 17 esejów, dotyczących zagadnień od średniowiecza do współczesności, jako bogato ilustrowanej książki liczącej ok. 300 str. (w tym ponad sto cz-b. i 36 kol.).

Dej pozōr tyż:  Górnoślązacy pomiędzy niemieckim „szlagrem” a „śląską pieśniczką” spod pióra Hadyny (cz. 3)

Z recenzji wydawniczej dr hab. Agnieszki Zabłockiej-Kos (IHS UWr):
Przedstawiona do recenzji książka stanowi zbiór artykułów dotyczących sztuki Opola w okresie od średniowiecza do czasów współczesnych. Połowa z nich dotyczy epoki średniowiecza i nowożytności, połowa zaś czasów XIX i XX wieku. Jest to dobry i wyważony podział. Treści dotyczą wszystkich gatunków sztuki, z tym że w odniesieniu do nowoczesności przeważają teksty poświęcone architekturze. Artykuły są w większości bardzo erudycyjne, świetnie zakorzenione w dotychczasowych badaniach, opatrzone bogatym aparatem naukowym, wykorzystujące nieznane dotąd źródła. Szczególnie interesujące są artykuły dotyczące epoki baroku i rokoka oraz czasów po 1945 roku.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Anny Pobóg-Lenartowicz (IH UO):
Recenzowany tom poświęcony sztuce Opola jest zbiorem niezwykle ważnych i cennych artykułów. Co istotne, nie ma on charakteru rocznicowego, w tym sensie, że nie jest „laurką” na cześć miasta, ani nie powtarza obiegowych, znanych opinii na temat opolskich zabytków sztuki i architektury. Niemal każdy tekst ma charakter nowatorski, niektóre z nich są wręcz przełomowe w stosunku do dotychczasowego stanu badań, wszystkie – pobudzają do dalszej naukowej dyskusji.

Z tekstu wprowadzającego prof. Ewy Chojeckiej, wybitnej historyczki sztuki, jednej z najlepszych znawczyń sztuki Śląska:
Wyraziste dzieło sztuki i architektury potrafi trwać dzięki swej artystycznej jakości, niekiedy na przekór pierwotnym intencjom ideologów. Stąd wyrosła obecna myśl, aby podjąć próbę wyznaczenia serii opolskich dzieł najznamienitszych w oparciu o ich artystyczny walor i potencjał. Na takiej płaszczyźnie możliwy jest też cel dalszy: pojednanie z historią miasta, w przeszłości pokaleczoną i porozrywaną, niespójną, zasłanianą propagandowymi hasłami. Przed nami stoi zadanie tworzenia obrazu tożsamości Opola poprzez wypromowanie jego artystycznego wizerunku tu i teraz. […] To próba zbudowania na rozchwianym gruncie miejscowej historii, pooranej zapadlinami i niespójnościami, czegoś, co w przyszłości może posłuży do stworzenia obrazu autentycznej tożsamości miasta, wolnej od zawirowań i dyktatu polityk historycznych.

Dej pozōr tyż:  Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Spis artykułów zawartych w publikacji:

1. Ewa Chojecka
Dzieje sztuki Opola jako tworzywo dzisiejszej kultury pamięci
2. Tomasz Mikołajczak
Kilka uwag na temat genezy artystycznej i ideowej książęcych nagrobków tumbowych w Opolu
3. Marek L. Wójcik
Pieczęcie klasztoru Premonstratensek w Opolu-Czarnowąsach
4. Arkadiusz Wojtyła
Ducalis Parthenon Domûs Dei. Uwagi o architekturze i wymowie ideowej norbertańskiego kompleksu
klasztornego w Opolu-Czarnowąsach
5. Dariusz Galewski
Rola jezuitów w rozwoju kultu Matki Bożej Piekarskiej
6. Emilia Kłoda
Obraz Drzewo genealogiczne Piastów opolskich. Nieznana realizacja Johanna Christopha Lischki na
terenie Śląska w kontekście nowożytnej kultury pamięci o Piastach
7. Artur Kolbiarz
W kregu Steinla, Königa i Schröttera. Wpływy barokowej rzeźby Dolnego Śląska na terenie Księstwa
Opolskiego około 1700 roku
8. Andrzej Kozieł
Joseph Matthias Lassler w Opolu, czyli kilka uwag na temat życia i twórczości artysty oraz jego
nieznanych dzieł malarskich w dawnym opolskim kościele klasztornym Dominikanów
9. Michał Wardzyński
Zespół rokokowych ołtarzy kolegiaty opolskiej – nieznane dzieło Wenzla Johanna Böhma. Przyczynek do
twórczości rzeźbiarza na drodze z Lipníka nad Bečvou do Poznania
10. Anna Stryczek-Janicka
Fasady zabytkowych kamienic w Opolu w kontekście dziewiętnastowiecznego historyzmu
11. Anna Kozak
Lata nauki i studiów Carla Adalberta Herrmanna (1791-1845)
12. Jerzy Krzysztof Kos
Opolskie synagogi
13. Monika Ewa Adamska
Architekci w międzywojennym Opolu. Lokalni budowniczowie czy uznani twórcy?
14. Klara Kaczmarek-Löw
Nerlich, Neumann i Niemann. Losy trzech malarzy z Opola w XX wieku
15. Joanna Filipczyk
Wokół idei nowego centrum Opola
16. Marcin Sroka
Opolski „biały dom” jako siedziba Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opolu
17. Bogusław Czechowicz
Czym jest sztuka miasta? Nienapisana książka Sztuka Opola jako wyzwanie, czyli zamiast podsumowania

Dej pozōr tyż:  Hart Wegner: Off Paradise – cz.2

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza