Świyntochłowice: Szandarzi uretowali psa

Szandarzi świyntochłowskij kōmyndy uretowali sztworonoga, zawartego we worze w aucie. Jakby niy wiadōmość przekozano na numer alarmowy, to zwiyrza by niy było uretowane. Pies bōł w zawartym bagażniku auta zaparkowanego w nasłōnecznionym miyjscu. Niyôdpedzialnym posiedzicielōm husky’ego grożōm teroz nawet 3 lata heresztu.

Do zdarzynio doszło w ôstatni weekend po połedniu w cyntrum miasta. Ôficyr dyżurny świyntochłowskij kōmyndy policyje dostoł zgłoszynie, iże w w bagażniku szczelnie zawartego, nagrzanego seata, je pies.

Na miyjsce przijechoł patrol. Wachtyrze prawa zajzdrzeli bez zadnio szyba do wozidła i ôbejzdrzeli husky’ego leżeć i ciynżko dyszeć. Pies bōł blank wykōńczōny. Bez uchylōno na ino kole jedyn cyntymeter szyba auta, z postrzodka wychodziōł gorki luft. Kole psa leżała prōzno miska bez kapki wody. Mōndurowi wybiyli zadnio szyba w wozidle, wyciōngli z niego ôsłabiōnego sztworonoga i wartko mu dali woda. Powiadōmiōny pracownik schrōniska ôcyniōł stan zdrowio zwiyrzyńcia i wziōn go ze sobōm do azylu w Chorzowie.

Posiedziciele psa znodli sie w jednym z miyjscowych pōnktōw gastrōnōmicznych. Kobiyta i chop, ôba z wojewōdztwa dolnoślōnskigo, niy widzieli we swojim zachowaniu niczego złego. Niyôdpedzialnym posiedzicielōm za ôstawiynie w nagrzanym aucie swojigo sztworonoga grożōm teroz nawet 3 lata heresztu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: KMP Świyntochłowice

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza