Ślonzoki Razem – wywiad Wachtyrza

Wachtyrz: Niydowno bōł kōngres ŚR. Jak po welōnku wyglōndo forsztand ôd Waszyj partyje?
Andrzej Roczniok: We Zielōnyj wele Lublińca mieli my Kōngres kaj wywelowano wszyjskich do reskirowanio Ślonzokōma Razem. Przewodniczącym Śląska je dalij Swaczyna Lyjo, a cołki wywelowany reskirōng, kerego dotyczasowo robota ôstała uznano bydzie dali.
We pyndziałek 10.12 we Chorzowie Bara Jacek ôstoł Przewodniczącym Kontroli Śląskiej, Handermander-Lewicka Małgorzata ôstała Przewodniczącą Śądu Śląskiego. Berus Witold a Bogacki Jerzy sōm Zastępcami Przewodniczącego Śląska, Pustelnik Adam je Skarbnikym Śląska, a Roczniok Andrzej je Sekretarz Śląska.
Mie fest szteruje co sie ôd naszego kurc miana robi druge kurc miano. My we Statucie, kery je na necie, mōmy, iże nasze kurc miano je Ślonzoki Razem, beztōż Zocny Jurnalist, prosza niy szrajbujcie jakijsik ŚR, bo jo do żodnyj takij ferajny niy przinoleża.

We “Ślōnskim Cajtōngu” padali żeście ô nowych, modych ludziach, kierych radzi byście widzieli we ŚR. Kogo nowego żeście wziyni do forsztandu?
Ano żodnego, bo dyć Rada Śląska je do tych co sōm sprawdzōne we robocie. My zaś wynokwiyli do noje a chyntny do roboty Polik Rada. My muszymy dować pozōr, bo wiym na zicher iże ôszliwe ludzie chcieli zarozki po welunku do Synata RP picnōńć nōm nasze miano Ślonzoki Razem. My na to mieli zicherōng, kerego Wōm niy zdradza. Miano Ślonzoki Razem przed ôszkliwcōma my zretōngowali., bo mo to być niy ino partyjo, ale tako ślōnsko jednota.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Przibywo Wōm człōnkōw? Budujecie durś struktury terynowe? Kaj sie pokazujōm Wasze nowe koła?
Stowianie strukturōw je robota na roki, dziepiyro 10 decymbra wywelowano Rada Śląska podzielōła sie robotōm. We Zobrzu, Chorzowie, Rudzie Ślōnskij mōmy tela ludziōw co na trzi koła styknie, piyrwyj trza nōm jednak dochować procedurōw i zônaczyć ordnōng we papiōrach.

Szafli żeście swoje cele na welōnek: pokozali żeście sie, a ku tymu Wasz polityczny przeciwnik – ŚPR – niy ino niy wloz do Syjmiku, ale nazbiyroł mynij sztimōw jak ŚR. Jakie sōm wasze cele na nostympne miesiōnce?
Tak jak żech padoł rańsij niy widza coby ôd kurc miana Ślonzoki Razem, we kerym je zarozki naszo principial ida, coby na jakijsik ŚR przemianowywać. Niy trza nōm miana, kerego jo niy chytōm. My niy ino sie storali ô sejmik, ale tyż ô 2 mandata we Nędzy, kaj ôba my chyciyli. Postawka Hajnel, a Cyfka Denis fest nos uradowali.
Co do sejmika niy ino ŚPR my ô 5,9 tau. (ponad 11%) na wiyrchnoślōnskich ziymiach pokōnali, choć, aże do gerychta, kaj my wygrali, trza nōm bōło pōńś, bo szlecht sie Ône sprawowali, niyfajnie, ôszkliwie; my tyż pokōnali Komitet Wyborczy Inicjatywa Obywatelska Powiatu Tarnogórskiego. Lidze Samorządowyj Pierwszyj niy stykło ludziōw do sejmika, bo wynik ŚPR bōł by jeszcze gorszy! Dyć skuli gupocie jednego chopa, Gorcelika (jako czytajōm polokowe nacjnasty) aże 5 ślōnskich partyje je zaszrajbowanych we gerychcie. Dyć stykła by jedna, we keryj szło by rozprawiać ô lepszejszym żywobyciu na Wiyrchnym Ślōnsku.
Związek Ludnośći Narodowości Śląskiej acht jary tymu niy ôstoł dopuszczōny do welunka i żodyn za nim niy stanōł. Sztyry roki tymu skuli kajnt cajt niy dogodoł sie ze Swaczynōm Lyjo a Berusym Witoldym, terozki my sie już dogodali i noje ferajny ku nōm przilazły.
ŚPR, eli Śląska Partia Regionalna dō mie to tako samo harmata do lufta kej Zjednoczeni dla Śląska. Dyć my wynokwiyli ida sztarowanio do sejma, kero miyndzy inkszymi.RAŚ skrzaniōł i to na całego.
Na Kōngresie ukwolyli my iże Idejowo Programma ze welunka do sejmika trza zrychtować, dalij Ślōnzokōw trza jednać i ku polepszyniu życio na Wiyrchnym Ślōnsku trza sie starać.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

We wojewōdztwie ôpolskim przi niydownym welunku spōmogaliście KW Mniejszość niemiecko. Myńszość Niymiecko prawie zrychtowała stanowisko “pełnomocnika do spraw wielokulturowości”, kiere ignoruje ślōnsko myńszość, a uznowo myńszość kresowo. To żeście dogodali we przedwelōnkowyj ugodzie miyndzy ŚR z MN?
Jako co Niymce we Ȏpolski to tyż sōm Ślōnzoki, dali my Ônym poparcie bez żodnych warunkōw. Związek Ludności Narodowości Śląskiej tyż rańsij dowoł Im bezwarunkowe poparcie. Widać, co durś sie bojajōm awanturnikōw choćby ze ŚPR, kere robiyli im we ôńskim welunku na paskuda. Już niydugo Niymce sie pokapujōm co idzie mieć niy ino jednego deputowanego do polnisze Sejma, ale tyż mieć nazod senatorōw a i we sejmiku mieć poranoście radnych. Wtynczos ze Niymcōma sie dogodōmy i pokożymy jako idzie wygrywać, kej Ślōnzoki Razem sōm.

Ôstawiōno pisownia ôryginału.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza