Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ przedstawiyła liderōw list do syjmiku

Ślōnskŏ Partyjŏ Regiōnalnŏ we welōnku do Syjmiku Wojewōdztwa Ślōnskigo stawiŏ na ôbeznanych samorzōndowcōw, cyniōnych pracownikōw naukowych i gyszefciŏrzy ze sukcesami. 11 lipnia 2018 r. zaprezyntowała liderōw list we sztyrech gōrnoślōnskich rejōnach welōnkowych wojewōdztwa ślōnskigo.

REJŌN WELŌNKOWY NR 2

(Katowice, Mysłowice, Tychy, krysy: bieruńsko-lyńdziński i pszczyński)

Jorg Gorzelik – dr historyje sztuki, pracownik Uniwersytetu Ślōnskigo, ôd roku 2003 szef Ruchu Autōnōmije Ślōnska, ôd roku 2010 radny wojewōdzki, w latach 2010-2013 czōnek zarzōndu wojywōdztwa ślōnskigo, terŏźnie szef klubu radnych Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj w Syjmiku i Sekretŏrz Gyneralny Głownego Zarzōndu Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj. Badŏcz i popularyzatōr dziejōw i kultury Gōrnego Ślōnska.

Małgorzata Myśliwiec – dr hab. nauk ôbywatelskich, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziynnikarstwa Uniwersytetu Ślōnskigo w Katowicach. Jeji zainteresowania badawcze to problymatyka systymōw politycznych państw basynu Morza Strzōdziymnego (ze ekstra pozornościōm na systymy polityczne Hiszpanije i Maroka), teoryjŏ terŏźnych nacjōnalizmōw jak tyż tŏwarzistw regiōnalnych i etnoregiōnalnych w Europie, teoryjŏ terŏźnyj dymokracyje, problymy administracyje publicznyj jak tyż szyroko rozumianŏ kwestyjŏ ślōnskŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

REJŌN WELŌNKOWY NR 3

(Jastrzymbie-Zdrōj, Rybnik, Żory, krysy: mikołowski, raciborski, rybnicki i wodzisławski)

Janusz Wita – absolwynt Akadymije Rolniczyj w Krakowie, ôd 2010 roku radny Syjmiku Wojywōdztwa Ślōnskigo, terŏźnie wiceszef Syjmiku i szef Kōmisyje Rolnictwa i Terynōw Wiejskich Syjmiku. W latach 2003-2010 zastympnik fojta gminy Mszana. Czōnek Zarzōndu Ślōnskij Izby Rolniczyj. Kludzi gospodarstwo w Połōmi i kludzi społym ze ślubnōm fyrmã przetwōrstwa jŏdła.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)
REJŌN WELŌNKOWY NR 4

(Bytōm, Gliwice, krysy: gliwicki, tarnogōrski, lubliniecki)

Aleksander König – absolwynt Uniwersytetu Jagiellōńskigo i II LO m. St. Staszica w Tarnowskich Gōrach. Spōłtwōrca marki i prezes fyrmy Café Silesia – Gryfny Kafyj. Muzyk i filantrop, kapelmajster Kamiliańskij Kapele Dyntyj jak tyż puzonista i lider kapele Silesian Brass Quartet. Laureat Nadgrōd Burmistrza w dōmynie kultury w Tarnowskich Gōrach i Miasteczku Ślōnskim jak tyż Statuetki Ôpery Ślōnskij za „Mecynasa Ôpery”. Prezes Izby Industryjowo-Handlowyj w Tarnowskich Gōrach jak tyż inicjatōr wielu akcyji ôbywatelskich i charytatywnych.

REJŌN WELŌNKOWY NR 5

(Chorzōw, Piekary Ślōnske, Ruda Ślōnskŏ, Siymianowice Ślōnske, Świyntochłowice, Zŏbrze)

Henryk Mercik – dr inż. arch., robiōł za Miejskigo Kōnserwatora Zabytkōw w Rudzie Ślōnskij i Chorzowie. Samorzōndowiec; terŏźnie w Zarzōńdzie Wojewōdztwa Ślōnskigo ôdpadŏ za sprawy kultury i ôchrōny strzodowiska, wczaśnij kludziōł Kōmisyje Edukacyje, Nauki i Kultury w Syjmiku, bōł tyż za wiceszefa Syjmiku. Czōnek Izby Architektōw Republiki Polskij, mŏ uprawniynia rzeczoznŏwcy SKZ w dōmynie architektura i baukōnszt. Ôstoł uhōnorowany Medalym m. Profesora Zygmunta Majerskigo ôd kapituły słożōnyj przi Wydziale Architektury Politechniki Ślōnskij, w 2017 wyróżniony „Ślōnskim Szmaragdym”.

Joachim Otte – dr hab. inż. nauk technicznych, wykładowca Politechniki Ślōnskij w Gliwicach, samorzōndowiec i działŏcz regiōnalny, wiceprezydynt Chorzowa w latach 1998-2010. W 2013 roku ôstoł laureatym kōnkursu „Nojlepszy Radny Chorzowa”, ôrganizowanego ôd redakcyje Dziynnika Zachodnigo. W latach 1991-1997 wykōnowoł funkcyjõ prezesa Zwiōnzku Gōrnoślōnskigo. Ôd 2013 roku w zarzōńdzie Regiōnalnyj Fundacyje Pōmocy Niywidōmym z Chorzowa. Wiceszef Rady Politycznyj Ślōnskij Partyje Regiōnalnyj.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Zdrzōdło i foto: materyje presowe

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza