Skuter ôdzyskany podwiela posiedziciel sie spōmiarkowoł, że ftoś go ukrŏd

Tarnogōrscy szandarzi, krōtko po porwaniu, ôdzyskali wert 4 tys. złotych skuter i zastawiyli podyjzdrzywanego ô raub 16 lŏt modego synka. Policyjōny zadziałali tak wartko, iże pokrziwdzōny posiedziciel, niyświadōmy niczego, to ôd nich przewiedzioł sie ô sprawie. Ô losie modego miyszkańca Tarnowskich Gōr uzdŏ terŏz gyricht familijny.

Zeszterowanŏ miyszkanka Tarnowskich Gōr zgłosiyła policyjōnōm, iże dwōch modych chopcōw miało porwać skuter. Sprŏwcy, pod ôsłōnōm nocy wziōnli skuter, co bōł zaparkowany zarŏz pod ôknym pōmiyszkaniŏ ôd posiedziciela.

Szandarzi ôbsztalowali rysopis i drōgã ucieczki sprŏwcōw. Policyjne patrole wybadowały teryn, aż w jednyj chwili spłoszyni raubiyrze napoczli uciykać. Jedyn z nich skrōł sie w dōmku dlŏ bajtli, drugi za to uciyk. Karlus ôstoł chycōny, a wachtyrze prawa ôdnŏdli porwany skuter. Bōł skryty na ôstawiōnyj posesyji i niykere tajle mioł ôdkryncōne.

Szandarzi ôbsztalowali posiedziciela wozidła. Chop bōł moc udziwiōny, jak na jego dźwiyrze zaklupali policyjōny. Mōndurowi pedzieli mu, iże godzinã wczaśnij ôstoł skradziony jego skuter, ale bōł już ôdzyskany. Posiedziciel porachowoł cynã wozidła na 4 tys. złotych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ô losie 16 lŏt modego tarnogŏrzana uzdŏ terŏz gyricht familijny. Policyjōny ôbsztalowali już tyż dane drugigo sprŏwcy.

Zdrzōdło: KPP Tarnowske Gōry

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza