Rybnik: pumptrack i racing we Kamiyniu

Nowŏ atrakcyjŏ szportowŏ dlŏ amatorōw ekstrymalnyj jazdy na kole! W Rybniku-Kamiyniu powstoły tory pumptrack jak tyż racing. To nastympnŏ inwestycyjŏ, co poprawi atrakcyjność tyj rybnickij dzielnice.

Pumptrack to ekstra zaprojektowany tor przeszkōd, co się skłŏdŏ z garbōw, winkli profilowanych jak tyż małych „hopek” poskłŏdanych w takim porzōndku, by możliwe było nabiyranie szwōngu i utrzimowanie wartkości bez kōnieczności pyndalowaniŏ. Take ôbiekty cieszōm sie ôgrōmnōm popularnościōm postrzōd dzieci, modych i majoryntnych, aktywnych ludzi. Inkszy ze tyj samyj zorty je na terynie Parku Tymatycznego nad Nacynōm.

Tor pumptrack w Kamyniu mŏ asfaltowõ nawiyrchniã i 44 metry dugości. Szyrokość toru jezdnego to kole 1,5 m. Społym ze beszōngami szyrokość toru – zależnie ôd placu – je miyndzy 1,9 a 2,9 m. Wysokość na winklach mŏ miyndzy 0,6 a 0,8 m.

Zarŏz kole niego je dalszy tor – zorty racing. Sam nawiyrchnia 175 metrōw dugŏ usutŏ je z kruszywa naturalnego. Szyrokość toru je zmiynnŏ, w znŏleżności ôd placu mŏ ôn ôd 4,9 do 6,8 m. Wysokość zniesiyniŏ poczōntkowego to je 2,25 m, a na winklach siōngŏ 1,85 m. Wysokość przewyższyń na „prostkach” (tm. hopek) to miyndzy 1 a 1,3 m.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tor przizwŏlŏ na poczucie uciechy z jazdy na kole gōrskim we mieście. Sztreka przeznaczōnŏ je dlŏ kożdyj grupy wiekowyj, ale nawet barzij zaawansowanym kolŏrzōm sie spodobŏ.

– Takŏ infrastruktura kołowŏ na zicher prziczyni sie do zwiynkszyniŏ atrakcyjności ôstrzodka MOSiR w Kamiyniu. Stopniowo wrŏcōmy tyn plac i cołkõ dzielnicã na rekreacyjnõ mapã Rybnika. Świadczōm ô tym już zryalizowane inwestycyje, jak chociŏż Pluskadełko, poskludzanie przestrzyństw naôbkoło hotelu Olimpia abo stworzynie atrakcyji kołowych. Chciołbych rozwijać ôstrzodek w Kamyniu tak, coby kożdy rok ukazowała sie w tym placu nowŏ infrastruktura, keryj elymynta bydōm sie wzajymnie dopołniały i spōmŏgały rozwōj tego miyjsca – prawi prezydynt Rybnika Piotr Kuczera.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Tory sōm na terynie ôstrzodka MOSiR przi ul. Hotelowyj blisko wrōt wjazdowych ôd strōny ul. Jodłowyj. Je to teryn naprzeciwko szpilplacōw tryningowych, nojbarzij ôddalōny ôd głownych wrōt wjazdowych.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza