Rybnik: Gańba!

To sōm już ôstatni chwile, coby niy narobić se gańby – trza wymiynić stary piec, taki co kurzi a smrodzi. Ôd stycznia 2022 roku na cołkim Ślōnsku niy pudzie już hajcować we starych najgorszych piecach – „smrodziuchach”

40 tysiyncy gazetkōw ze informacyjami, kaj bydzie stoło ô terminach wymiany piecōw, przidzie pocztōm do miyszkańcōw Rybnika. Gazetka mianować sie bydzie tak normalnie „Gańba”, co krōtko na poczōntku tłōmaczy prezidynt Piotr Kuczera:

„Ślōnzoki sōm akuratne a herne. Dobrze wiedzōm, co to je słowo gańba. Jo myśla, co dzisiej prawdziwo gańba dlo Ślōnzoka to je hajcować we starym piecu. Nowe prawo godo, co ci, kerzi niy zmiyniōm pieca, zapłacōm sztrofa. To bydzie gańba dostać sztrofa za coś takigo!”

„Uznoł żech, co trza pedzieć to tak ôfyn, bo mōm już za sobōm tela lot godki z miyszkańcami, tōż już wiym, co tym niyprzekōnanym niy przegodōm. Teraz trza pokozać ludziōm, co hned przidzie ôstre prawo. Jak sie podziwōmy na kalyndorz dzisiej, to na wymiana pieca ôstało yno 476 dni, a trza znojś fyrma a tyn piec pomiynić, tōż tyn czas sie fest kurczy – pado prezidynt Kuczera. – Stowka je wielko, niy rozchodzi sie yno ô nasza hera, abo gańba, ale przede wszystkim ô nasze zdrowi a życi! – kōńczy godka prezidynt.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Niy żyje Grażyna Dziedzic

Gazetki przidōm niy yno bez poczta, ale pudzie ich tyż znojś we miejskim amcie (urzyndzie), bibliotykach, Tyjatrze Ziymie Rybnickij, halo!Rybnik, dōmach kultury, Cyntrōm Usług Spōlnych, Zarzōndzie Transportu Zbiorowego, Zakładzie Gospodarki Kōmunalnej, abo na MoSiRze a we inkszych miejskich instytucyjach. Informacyje ô tym, czym we Rybniku je „gańba”, pokożōm sie tyż na miejskich tabulach, na telewizorach we miejskich autobusach, a bydōm tyż posłane bez miejski zistym sms. Eksta kōmpanijo informacyjno poleci tyż we Radiu 90.

Przekłod: Stanisław Neblik

Zdrzōdło: UM Rybnik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza