Rybnik: 19 grudnia kōmunikacyjŏ bydzie darmowŏ

Pozōr! We strzodã, 19 grudnia, skuli prognozowanego wysokigo poziōmu pyłu zawieszōnego, na terynie Rybnika jakość luftu bydzie barzo złŏ. Beztōż prezydynt Piotr Kuczera zdecydowoł, iże w tyn dziyń przejazdy autobusami, na wszyjskich linijach ôrganizowanych ôd ZTZ bydōm darmowe.

– Wkludzynie darmowyj kōmunikacyje miastowyj w sytuacyji przekroczyniŏ poziōmu zaniyczyszczyniŏ luftu powyżyj 200 µg/m3 dlŏ pyłu zawieszōnego PM10 bydzie już sztandardym na terynie Rybnika, podobnie jak w inkszych miastach. Chciołbych jednak dać pozōr wszyjskim miyszkańcōm na to, iże take działanie niy rozwiōnzuje problymu. Podwiela sami niy zmiyniymy swojich prziwykniyńć zwiōnzanych z ôgrzywaniym dōmōw i podwiela prawo w Polsce w tym przedmiocie sie niy zmiyni, permamynt bydymy mynczyć sie z problymym smogu – gŏdŏ Piotr Kuczera, prezydynt Rybnika.

Zalycōmy unikanie abo ukrōcynie do minimum czasu byciŏ na lufcie, nojbarzij bez kobiyty w ciōnży, dzieci i ôsoby starsze jak tyż ôsoby z dychawicōm, doległościami alergicznymi skōry, ôczōw i doległościami krōnżyniŏ. Dobrze je unikać srogij wysiyłku fizycznego na ôtwartym lufcie.

• Ôsoby, co ciyrpiōm skirz doległości serca mogōm czuć sie gorzij: uczucie bōlu w klŏtce piersiowyj, hercklekoty, brak dychu, zmynczynie.
• Ôsoby, co ciyrpiōm skirz przewlykłyj niymocy układu dychowego mogōm czuć przechodnie nasilynie niymocy, w tym kucanie, flegma, dyskomfort w klŏtce piersiowyj, świszczōncy, spłycōny dych.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Podobne ôbjawy mogōm wystōmpić tyż u ôsōb zdrowych. W ôkresach wysokich stynżyń pyłu zawieszōnego w lufcie wystympuje zwiynkszōne ryzyko infekcyje dychowyj. W przipadku nasilyniŏ ôbjawōw chorobowych skŏzany je kōntakt z dŏchtorym.

Dej pozōr tyż:  Ślōnski adler nazŏd u czeskich hokeistōw

Wiyncyj ô jakości luftu w Rybniku: https://www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/walka-ze-smogiem/jakosc-powietrza/

W 2017 roku w Rybniku bez 96 dni zaniyczyszczynie luftu przekroczyło poziōm 50 µg/m3 dlŏ pyłu zawieszōnego PM10 w lufcie. Z czego bez 7 dni normy ôstały przekroczōne powyżyj 200 µg/m3, a bez 5 dni na terynie Rybnika bōł alarm smogowy, co ôznaczŏ, iże normy ôstały przekroczōne ô nojmynij 300µg/m3.

Latoś Rybnik mŏ już za sobōm 105 dni z przekroczyniym poziōmu zaniyczyszczyniŏ luftu powyżyj 50 µg/m3 dlŏ pyłu zawieszōnego PM10. Z czego bez 5 dni normy ôstały przekroczōne powyżyj 200 µg/m3, a jedyn rŏz na terynie Rybnika bōł alarm smogowy (normy ôstały przekroczōne ô nojmynij 300µg/m3).

***
Spōminōmy ô bezzglyndnym zakazie spŏlaniŏ ściepek w piecach dōmowych!

Zdrzōdło: UM Rybnik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza