Rybnicki deptŏk nadgrodzōny

Rybnicki deptŏk dostoł hōnorowõ nadgrodã Tŏwarzistwa Urbanistōw Polskich we kōnkursie na nojlepij zagospodarowane przestrzyństwo publiczne w Polsce, we kategoryji miyjske przestrzyństwo publiczne.

Podle ôrganizatorōw kōnkursu zagospodarowanie terynu miyndzy kościołym Matki Boskij Bolesnyj, Bazylikōm Myńszōm i Rynkym je wyjōntkowe, tōż nadgrodzōny bōł Urzōnd Miasta i autorzi: pracownia „toprojekt” za projekt architektōniczny i Dmk Inżynieria za projekt drōgowy.

Ôkrōm Rybnika nōminowane było 25 inszych realizacyji z cołkigo krŏju. Nadgrody rozdŏwane były we trzech kategoryjach: miyjske przestrzyństwo publiczne, rewitalizowane przestrzyństwo publiczne w zielyni i nowo wykreowane przestrzyństwo publiczne w zielyni.

Fajer rozdaniŏ nadgrōd we kōnkursie, co go ôrganizowoł tyż Zwiōnzek Miast Polskich ôdbōł sie 22 czyrwnia we Gdyni.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Zdrzōdło: UM Rybnik, foto: W. Troszka

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza