Raubiyrz chycōny dziynki pozorności sōmsiadōw

Policyjni wywiadowcy z katowskich ôddziałōw prewyncyje chyciyli raubiyrza, co bōł dozdrzōny ôd przitōmnych sōmsiadōw. 54-letni złodziyj bōł dozdrzōny jak wchodziōł do pōmiyszkaniŏ bez balkōn. Może dostać do 10 lŏt wiyńziyniŏ.

W ôstatni weekynd w Rudzie Ślōnskij przitōmni sōmsiedzi wypatrzili mōmynt aż dwōch włōmań. W czasie piyrszego raubiyrz bōł przestraszōny, a na placu zarŏz pokŏzali sie wywiadowcy z Katowic, połniōncy dinst w rejōnie Rudy i Godule. Policjańciŏ po cywilu patrolowali rudzkie ulice, coby niy przizwolić na nocne włōmania. Chociŏż teryn naôbkoło miejsca włōmaniŏ bōł sprawdzōny, niy podarziło sie chycić złodzieja. Wachtyrze prawa byli już barzij pozorni, a tyż mieli czyńściowy rysopis. Dugo niy trza było czekać, pōniywŏż nastympni pozorni miyszkańcy rudzkij Godule dozdrzeli chopa, co nocōm weszoł do jednego z pōmiyszkań bez balkōn. Wystraszōny ôd sōmsiadōw włōmywŏcz zaczōn uciykać. Jak zgłŏszajōncy przekazowali informacyjõ dinstowi, już było wiadōmo, iże to tyn sōm sprawca, co go szukali wywiadowcy. Jedyn z miyszkańcōw wziōn gōnić złodzieja, to samo zrobiyli tyż policyjni wywiadowcy. Włōmywŏcz w czasie uciyczki ôdciepnōł worek z łupami i rozpylōł za sobōm gaz łzawiōncy, to ale niy zastawiyło policjantōw. Po chwili bōł już w jejich rynkach. 54-letni raubiyrz – miyszkaniec Dōmbrowy Gōrniczyj, trefiōł do kōmisariatu I kaj zajōnli sie nim kryminalni. Przi włōmywŏczu znŏdniynto było jeszcze drugõ tajlã łupów, miyndzy inkszymi złotõ biżuteryjõ. Mōndurowi ustalyli, iże tyj jednyj nocy prōbowoł włōmać sie do pŏru rudzkich miyszkań, a dwa podarziło mu sie ôkraś. Jego bardzo rubŏ kartoteka sprawiŏ, iże za włōmania, co sie na nie przizwolōł we Rudzie Ślōnskij, może przepyńdzić w wiynziyniu aż 10 lŏt. Szandarzi sprawdzajōm terŏz, eli chop wczaśnij niy gościōł już w tym mieście. Przirōwnujōm zabezpieczōne ślady i spusoby włōmań z wcześniyjszymi niywykrytymi przipadkami.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza