Pościg na ulicach Raciborza

Skuli nowelizacyje prawideł i traktowaniŏ niyzastawiyniŏ auta do policyjnyj kōntrole za przestympstwo, 41-letniŏ miyszkanka krysu rybnickigo musi ôczekować ciynżkich kōnsekwyncyji ucieczki. Kobiyta złōmała prawo w sobotã na wieczōr, kej przi kerowaniu autym ôsobowym Audi niy stanyła do kōntrole drōgowyj. Ô dalszym losie niyôdpedzialnyj 41-latki uzdŏ gyricht

Wszyjsko wydarzyło sie w sobotni wieczōr kole 23:50 na krziżōwce ulic Rybnickij z Brzeskōm w Raciborzu. Wtynczŏs patrol drōgōwki zastawioł do kōntrole drōgowyj auto ôsobowe Audi. Kerujōncŏ wozidłym na widok umōndurowanego policyjōna dŏwajōncego jij sygnoł by sjechała na pobocze niy zastawiyła auta. Ôpacznie – przidała gazu i ôdjechała. Funkcjōnariusze zarŏz wziōnli ścigać ôddalajōnce sie ze srogim szwōngym auto i dŏwali sygnały do staniyńciŏ, co na nie kobiyta niy ryagowała. Kerujōncŏ w czasie pościgu złōmała pŏrã prawideł ruchu drōgowego.

W kōńcu szandarzi przerwali ucieczkã niyôdpedzialnyj kobiyty w Kornowacu na ulicy Raciborskij. Piratym drōgowym pokŏzała sie być 41-letniŏ miyszkanka krysu rybnickigo. Sam wyklarowała sie tyż prziczyna ucieczki: brak uprawniyń do kerowaniŏ. Terŏz ô dalszym losie 41-latki uzdŏ gyricht.

Ôd 1 czyrwnia 2017 roku niyzastawiynie auta do kōntrole stało sie przestympstwym. Kerowca, co uciykŏ przed policyjōm, musi ôczekować terŏz kŏry ôd 3 miesiyncy do nawet 5 lŏt heresztu. Na ôsoby łōmiōnce nowe prawidła gyrichty bydōm tyż nakłŏdać zakŏz kludzyniŏ wszelich wozideł na ôkres ôd roku do 15 lŏt bez drōgi ôdwołaniŏ. Do tyj pory, niystaniyńcie do policyjnyj kōntrole było wykroczyniym, za kere groziyła sztrofa do 5 tys. złotych abo heresztu do 30 dni.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Zdrzōdło i foto: KPP Racibōrz

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza