Policyjne działania „Bezpieczny Wikynd”

Wiyncyj patroli, czyńściyjsze kōntrole trzyźwości, wartkości i stanu technicznego wozidła to działania kludzōne ôd ślōnskij policyje. W czasie dugigo wikyndu trwajōm zwiynkszōne działania ô mianie „Bezpieczny Wikynd” ukierunkowane na zagarantowanie bezpieczyństwa wszyjskich uczestników ruchu drōgowego.

W czasie dugigo wikyndu, tak jak i w latach piyrwyjszych, nad bezpieczyństwym ôsōb ôbiyrajōncych sie na wypoczynek, bydōm wachować policyjōny z drōgōwki. Na ulicach wylotowych z miast ukŏże sie wiyncyj patroli. Policyjōny bydōm wybadować, eli kerujōncy poruszajōm sie zgodnie z prawidłami i przizwolōnōm wartkościōm. Bydōm kōntrolować tyż sztand trzyźwości kerujōncych, sztand techniczny wozideł jak tyż eli wszyjscy rajzujōncy majōm zapiynte pasy, a dziycia przewożone sōm w zeslikach. Na ulicach bydōm stŏć tyż radiowozy niyôznakowane wyposażōne w wideorejestratory – dziynki użyciu takigo nŏczyniŏ szandarōm niy uciyknie żŏdyn pirat drōgowy. Piykny czas zachyncŏ do motorowych eskapadōw. Kerowcy jednośladów, ôkrōm czyrpaniŏ uciechy z gibkij jazdy, winni przede wszyjskim pamiyntać ô bezpieczyństwie – swojim i inkszych uczestników ruchu drōgowego. Policyjŏ apelujemy ô bezpiecznõ jazdã. Motōr niy mŏ workōw luftowych i pasōw bezpieczyństwa, kask i ôblycze ôchrōnne niy zapobiygnōm zraniyniōm. Ważne je, by kerowcy motorōw w czasie jazdy kerowali sie usōndkym, a niy chyńciōm przeżyciŏ przigody za wszelŏ cynã.

Foto: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza