Połednica ze Szlaku Ślōnskij Gŏdki sie znŏdła

Policyjōny Wydziału do wydziału z przestympczościōm przeciwko statkowi katowskij kōmyndy znŏdli i ôdzyskali nastympnõ figurkã porwanõ ze szlaku gŏdki ślōnskij. Do raubu doszło w mŏju terŏźnego roku z placu Sławika i Antalla. Cołke zdarzynie zaregistrowały kamery mōnitoringu i miyndzy inkszymi informacyje dostane tym spusobym pōmogły katowskim ôperacyjnym w ôdnŏdniyńciu figurki i chycyniu złodzieja.

Dzisiej po połedniu katowscy ôperacyjni chyciyli 41-letnigo chopa, co mōg ukraść figurkã Połednice, to znaczy jednã z figurek z tm. „szlaku gŏdki ślōnskij”. Porwanie trefiyło sie pod kōniec mŏja. Cołke zdarzynie zaregistrowały kamery mōnitoringu i podle zŏpisu wideo funkcjōnariusze mieli informacyje ô wyglōndzie sprŏwcy. Po zgrōmadzyniu ekstra informacyji ôd świadkōw, napoczły sie poszukowania sprŏwcy, kere wczorej miały swōj finoł na al. Rozdziyńskigo w Katowicach. Jak ôbsztalowali kryminalni, tam prawie mioł sie pokŏzać dōmniymany złodziyj. Na placu policyjōny trefiyli chopa, co wyglōndoł jak na rysopisie. Chop w czasie gŏdki z szndarami prziznoł sie do porwaniŏ figurki, a niyskorzij skŏzoł plac, w kerym jã skrōł. Skuli tego ôstoł zastawiōny i przewieziony do policyjnego heresztu. Niy wyklarowoł nijak, czymu ukrŏd Połednicã ani tyż co planowoł z niōm zrobić.

Zdrzōdło i fotografije: KMP Katowice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza