Piekary: Przedoł 1977 niylegalnych kopiji ger kōmputrowych

W czasie śledztwa dugigo pōł roku szandarzi sebrali materyjŏ dowodowõ na dwa tysiōnce ôbskarżyń i przejōnli bez 130 tys. zł pijyndzy na kōnto prziszłych kŏr i grziwiyn. 22-letni miyszkaniec Piekŏr Ślōnskich je podyjzdrzany ô przedŏwanie ger we wersyji digitalnyj. Chopowi grozi do 5 lŏt heresztu. Ô jego dalszym losie uzdŏ gyricht.

Policyjōny z Wydziału do Walki z Przestympczościōm Ekōnōmicznōm Kōmyndy Miejskij Policyje w Piekarach Ślōnskich bez blisko pōł roku kludziyli postympowanie we sprawie przedŏwaniŏ ger we wersyji elektrōnicznyj. Poszkodowanŏ firma wysokość strat skirz przestympstwa porachowała na 300 tys. zł. Sebranŏ w czasie śledztwa materyjŏ dowodowŏ przizwolyła na przedstawiynie ôbskarżyń podyjzdrzanymu 22-latkowi.

Z ôbsztalowań, co je posiadajōm piekarscy szandarzi, wynikŏ, iże chop kupowoł gry w wersyjach elektrōnicznych, a niyskorzij przedŏwoł je społym z dostympym do kōnta bez aukcyje internetowe. Dziynki wnikliwości policyjōnōw zaangażyrowanych w postympowanie, jak tyż spōłprace z Wydziałym do Woju z Cyberprzestympczościōm Kōmyndy Wojewōdzkij Policyje w Katowicach, miyszkaniec Piekŏr Ślōnskich usłyszoł ôbskarżynie ô 1977 czynōw. Na kōnto prziszłych kŏr i grziwiyn zabezpieczōno było tyż bez 130 tys. zł. Ô dalszym losie chopa uzdŏ terŏz gyricht.

Zgodnie z ôrdōnkym ô prawach autōrskich i prawach pokrewnych, podyjzdrzanymu grozi nawet do 5 lŏt pozbawiyniŏ swobody.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza