Ôżarty przejechoł kamrata autym

Tref dwōch miyszkańcōw krysu lublinieckigo i jejich spōlne pożywanie alkoholu zakōńczyło sie dramatym. Jedyn z nich ôżarty siŏd za kerownicōm auta i przejechoł swojigo koleksa. Chop ôstoł zastawiōny i decyzyjōm prokuratora ôdpowiy za niyumyślne sprawiynie śmierci jak tyż jazdã w po ôpitymu. Do tego czasu ôstanie pod policyjnym dozorym.

W piōntek rano, dinst kōmyndy przijōn zgłoszynie ô znŏdniyńciu ciała ôd chopa na łōnce na terynie krysu lublinieckigo. Skerowani na plac szandarzi ôbsztalowali, iże mŏrtwy 73-latek dziyń wcześnij pożywoł w tym miyjscu ze swojim swojŏkym alkohol. Ślady na jego ciele pokazowały, iże mōg ôstać przejechany ôd auta. Kryminalni ôbsztalowali dane chopa, co w tyndziyń tŏwarziszōł umartymu i w niyspełna godzinã po dostaniu informacyje zastawiyli 62-latka. Przekludzōne podszukowanie wykŏzało w jego ôrganiźmie bez promil alkoholu. Zastawiōny trefiōł do policyjnego heresztu, a po wytrzyźwiyniu ôstoł ôdpytany. Pokŏzało sie, iże nojprzōd ôba piyli, a nad ranym przebudziōł sie we swojim aucie i myśloł, iże koleks wrōciōł do dōm, tōż pojechoł do siebie. Przi ôdjyżdżaniu najechoł na chopa. 62-latek usłyszoł ôbskarżynie kerowaniŏ w sztańdzie niytrzyźwości i nieumyślnego sprawiyniŏ śmierci. Decyzyjōm prokuratora ôstoł ôbjynty policyjnym dozorym. Grozi mu terŏz pŏruletni pobyt w hereszcie.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: wkrótce ruszy Jarmark Bożonarodzeniowy

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza