Ôszust chycōny w Ôrzeszu

Kryminalni z Ôrzeszŏ, chyciyli ôszusta, co prōbowoł wyciōngnōńć ôd starszyj kobiyty 32 tys. złotych. 56-letni miyszkaniec Tychów wpŏd w rynce szandarōw w rejōnie posesyje, co nŏleży do kobiyty. Ôszust usłyszoł już ôbskarżynia. Decyzyjōm gyrichtu bōł tymczasowo heresztowany na 3 miesiōnce. Grozi mu sztrofa wiyńziyniŏ do 8 lŏt.

Dziynki czujności i ôpowŏżnyj postawie pracownicy jednego z ôrzeskich bankōw, poradzōno było uchronić przed ôszustym miyszkankã Ôrzeszŏ. W ôstatniõ strzodã 82-latka ôdebrała telefōn ôd chopa, co przedstawiōł sie za jeji syna i zapytoł ô pożyczkã 32 tys. złotych. „Syn” tuplikowoł, iże moc potrzebuje tych piniyndzy, bo bōł mioł wypadek drōgowego, co w nim rannych ôstało pŏrã ôsob i coby niy bōł skŏrany, musi zapłacić podanõ sumã piniyndzy. Do gŏdki telefōnicznyj weszoł „prokuratōr”, co potwierdziōł tyn fakt, bez co starszŏ kobiyta cołkõ sytuacyjõ widziała za wiarygodnõ.

Po gŏdce telefōnicznyj, 82-latka poszła do jednego z ôrzeskich bankōw, coby wypłacić uszporowane na kōńcie piniōndze. Wtynczŏs ôpowiedziała cołkõ tã sytuacyjõ pracownicy banku, co zarŏz nabrała podejzdrzyń, iże starszŏ kobiyta może ôstać ôfiarōm ôszustōw i ô tym fakcie zawiadōmiyła policyjõ. Dziynki wartkij akcyji ôrzescy policyjanciŏ zastawiyli 56-letnigo miyszkańca Tychōw.

Mikołowscy kryminalni doszli, iże pŏrã dni wczaśnij, tym samym spusobym, tyszanin ôszydziōł miyszkankã woj. podkarpackigo. Terŏz szandarzi kludzōm intynsywne ôbsztalowania, eli chop niy mŏ na kōńcie wiyncyj takich przestympstw na terynie Polski.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Chorzów: kolejny spektakl w ramach ChTO

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza