Ôpole: Ôpity szofer, rajd bez miasto i strzaskane auta

Fatalny rajd ôd 54-latka przerwali dopiyro policyjōny ruchu drōgowego. Chop nojprzōd poprzniōł 6 aut, sprawiōł wypadek drōgowy, żŏdnymu niy pōmōg i uciyk z miyjsca wypadku. Jak niy mōg już uciykać przed funkcjōnariuszami autym, wylecioł z niego. Wartko jednak ôstoł dogōniōny i chycōny. Pokŏzało sie, iże mioł we swojim ôrganiźmie bez 3 prōmile alkoholu. Sprawiynie wypadku, ucieczka z placu zdarzyniŏ i jazda pod wpływym alkoholu to ino czyńść ôbskarżyń, kere usłyszoł.

Piyrszŏ informacyjŏ do ôpolskich policyjōnōw ruchu drōgowego wpłynyła w Nowy Rok po godz. 18:00. Szofer mitsubishi w czasie wyjyżdżaniŏ z parkingu mioł trzasnōńć w auto, co z nim stoło. Chociŏż świadkowie prōbowali interwyniować, ôn ruszōł dalij ciasnōm drōgōm ôsiedlowōm. Po drōdze poprzniōł dalsze 3 auta. Po przejechaniu pŏrunŏstu metrōw, zarŏz za piyrszōm krziżōwkōm, wjechoł w ôsobowego volkswagena. Niy pōmōg żŏdnymu, ino pojechoł dalij

Na szczyńście już po chwili na placu byli policyjōny, co zaczli gōnić za drōgowym piratym. Kej szofer mitsubishi niy mōg już jechać dalij, wylecioł ze swojigo auta i uciykoł dalij piechty. Wartko jednak ôstoł chycōny. Pokŏzało sie, iże to bōł 54 lata stary miyszkaniec Ôpolŏ. We swojim ôrganiźmie mioł bez 3 prōmile alkoholu. Ôstoł ôn zastawiōny, a jego auto trefiyło na policyjny parking.

Po wytrzyźwiyniu chop usłyszoł moc ôbskarżyń. Ôdpowiy miyndzy inkszymi za kerowanie autym pod wpływym alkoholu, sprawiynie wypadku drōgowego, ucieczkã, kolizyjõ i szkody parkingowe. za sprawiynie wypadku grozi do 3 lŏt wiynziyniŏ, a za jazdã pod wpływym alkoholu do 2 lŏt. Jednak jak dać pozōr na ôkoliczności, to 54-latek musi ôczekować srogszyj kŏry. Chop prziznoł sie do wszyjskich stawianych mu ôbskarżyń.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Zdrzōdło: KMP Ôpole

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza