Niy żyje Kazimierz Kutz. Było mu 89 lŏt.

Kazimierz Kutz narodziōł sie 16 lutego 1929 roku w Szopiynicach, a bez cołke życie robiōł dlŏ Gōrnego Ślōnska. To ôn stworzōł filmowy „Tryptyk Ślōnski”, to znaczy „Sól ziemi czarnej”, „Perła w koronie” i „Paciorki jednego różańca”. Wyryżyserowoł tyż film „Śmierć jak kromka chleba”, co ôpowiadŏ ô pacyfikacyji strajku na grubie Wujek w Katowicach po wprowadzyniu sztandu wojynnego.

Przed karierōm ryżyserskōm skōńczōł LO miana Kościuszki w Mysłowicach, a we 1953 skōńczōł Państwowõ Wyższõ Szkołã Filmowõ w Łodzi.

Ôd lŏt 70. bōł inwigilowany ôd Sużby Bezpieczyństwa, co zanotowała, iże kōntaktowoł sie ze czōnkami KOR i „Solidarności”. We sztańdzie wojynnym bōł internowany i wypuszczōny po interwyncyji biskupa katowskigo Herberta Bednorza.

We 1997 roku weszoł w politykã i bōł ôbrany na synatora ze listy Unije Wolności i robiōł za synatora bez ôziymnŏście lŏt. We 2015 niy kandydowoł we welōnku parlamyntarnym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Moc razy hōnorowały go rozmajte instytucyje. Bōł dŏchtorym honoris causa Uniwersytetu Ôpolskigo, dostoł tyż miyndzy inkszymi Złote Lwy na festiwalu filmowym we Gdańsku, Złotõ Medaliã „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Ślōnski Szmaragd ôd diecezyje katowskij Kościoła Wanielicko-Augsburskigo.

Foto: Tobiasz “Anorak” Koprowski, Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza