Niy stanōł do kōntrole i najechoł na szandara

Wodzisławscy śledczy klarujōm ôkoliczności wypadku drōgowego z udziałym policyjōna ruchu drōgowego, co sie trefiōł wczorej w Ôlzie. Chop na motorze nojprzōd niy stanōł do kōntrole, a dalij, jak chcioł uciyc, to potrōńciōł policyjōna. Skuli zdarzyniŏ szandar doznoł urazu rynki, gowy jak tyż szyje i ôstoł hospitalizowany.

Wczorej przed połedniym patrol ruchu drōgowego kōntrolowoł stan trzyźwości kerowcōw w Ôlzie na ulicy Kolejowyj. Kole 12.30 jedyn z policyjōnōw nakŏzoł stanōńć kerujōncymu motorym marki Suzuki. Kerowca jednośladu przōdzi zwolniōł, a potym, coby uciyc ôd kōntrole drōgowyj, przyspiyszōł i najechoł na mōndurowego. Po przejechaniu pŏru metrów społym z policyjōnym, chop na motorze ôbalōł sie. Skirz zdarzyniŏ 32-latowy policyjōn, z urazym rynki, szyje i gowy, bōł wziynty do lazarytu. Policyjōny, co przijechali na plac zdarzyniŏ ôbsztalowali, iże sprŏwcōm potrōncyniŏ je 27-latowy miyszkaniec Gorzyc. Chop w chwili zdarzyniŏ bōł ôpity. Po wybadaniu w policyjnych bazach danych pokŏzało sie pōnadto, iże niy posiadŏ ôn uprawniyń do kerowaniŏ jednośladem, a wozidło niy mŏ terŏźnych badań technicznych jak tyż ôpłacōnyj polisy OC. Kerujōncymu wziynto prawo jazdy i dowōd rejestracyjny, a wozidło było odholowano na parking. Za sprawiynie wypadku drōgowego 27-latkowi grozi kŏra do 3 lŏt heresztu. Ô jego dalszym losie uzdŏ prokuratōr i gyricht.

Zdrzōdło i foto: KPP Wodzisław

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza