Niy kożdŏ ōma je fajnŏ

Wachtyrze prawa z bytōmskigo komisariatu przi ul. Rostka chyciyli 61-latkã, jak ôna włōmowała sie do pōmiyszkaniŏ przi ul. Miarki. Policyjōnōw powiadōmiyli świŏdkowie zdarzyniŏ. Bytōmianka usłyszała już ôbskarżynie. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi jij do 10 lŏt heresztu.

We wtorek przed połedniym miyszkańcy budōnku przi ulicy Miarki dozdrzeli, iże w jednym z pōmiyszkań może być złodziyj. Zarŏz powiadōmiyli szandarōw. Na plac dojechali policyjōny z kōmisariatu przi ulicy Rostka. W pōmiyszkaniu znŏdli 61-latkã. Kobiyta włōmała sie do pōmiyszkaniŏ i narychtowała do wyniesiyniŏ drobne przedmioty. Bytomianka trefiyła do policyjnego heresztu. Śledczy ôbsztalowali, iże zastawiōnŏ latoś w mŏju włōmała sie już do tego samego pōmiyszkaniŏ. Wtynczŏs porwała flachã gazowõ, nŏczynia jak tyż inksze drobne przedmioty. Policyjōny ôdzyskali flachã i nŏczynia. 61-latka usłyszała już ôbskarżynia. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi jij do 10 lŏt heresztu.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza