Nagroda Nobla zaś na Ślōnsku

Olga Tokarczuk była uhōnorowano literackōm nadgrodōm Nobla za rok 2018.

Akadymijo Szwedzko postanowiyła prziznać Nadgroda Oldze Tokarczuk „za fantazyjo narracyjno, co ze yncyklopedycznōm pasyjōm reprezyntuje przekroczanie granic jako forma życio”.

Tokarczuk narodziyła sie we Sulechowie na Dolnym Ślōnsku. Jak jij było 11 lot, to przekludziyła sie ze ôjcami do morawskigo Ketrza, kaj skōńczyła liceum. Na Uniwersytecie Warszawskim sztudiowała psychologijo.

Po sztudyji robiyła za psychoterapeutka we Wałbrzichu, a jak zaczła robić ino za pisarka, to przekludziyła sie do Nowyj Rudy. Dzisiej durch miyszko na Dolnym Ślōnsku i dzieli swōj czas miyndzy Wrocław i Krajanōw.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jeji piyrszy rōman, „Podróż ludzi księgi” (Rajza ludzi ksiyngi) ze 1993 roku dostoł nadgroda Polskigo Towarzistwa Wydowcōw Ksiōnżek. Jeji trzeci rōman, „Prawiek i inne czasy” (Prawiek i inksze czasy) bōł nōminowany do Nadgrody Literackij „Nike”, a autorka dostała za niego Paszport „Polityki”.

We 2007 roku ôpublikowała rōman „Bieguni”, co za niego dostała Nadgroda Literacko „Nike” we 2008 roku, a we 2018 – społym ze Jennifer Croft, tumaczkōm na angelski jynzyk – Miyndzynorodowo Nadgroda Bookera.

Latoś, przi ôdbiyraniu hōnorowego ôbywatelstwa Wrocławia pedziała:

„Joch je federalistka i regiōnalistka, wierza w Europa zjednoczōnych regiōnōw i marzi mi sie Polsko Republika zdecyntralizowano, co mo siyła we swojij rozmajtości. Wierza tyż we ruchōmy ukłod rozmajtych warstw naszyj tożsamości, co sie niy eliminujōm, ale wzajymnie dopołniajōm. Idzie być we jednym czasie Europejkōm, Polkōm, Dolnoślōnzoczkōm, a tyż wrocławiankōm”.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Tokarczuk to drugo literacko noblistka ze Ślōnska i drugo kobiyta – noblistka ze Ślōnska. We 1912 roku we dziedzinie literatury nadgrodzōny bōł Gerhart Hauptmann, a we 1963 we dziedzinie fizyki Nadgroda dostała Maria Göppert-Mayer.

Ilustracyjo na wiyrchu: Olga Tokarczuk, fot. Borys Nieśpielak / DeFacto, CC BY-SA 4.0

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza