Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2019

Fusbal

Grali już yno we Republice Czeskej i to finał pucharu a ôstatnie szpile we lidze.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nojpiyrw we strzoda we Ołomuńcu finał Pucharu. Ślōnski Banik Ôstrawa groł ze nowym majstrym ligi czeskej, Slaviōm Praga. No i bōło widać, co tyn rok nŏleży do Slavii. Nie yno majster ligi czeskej, ale tyż ćwierćfinał Ligi Europy, kej dopiyro ôstali sztopniyńci bez Chelsea, a nojpiyrw wyciepli m.in. Sevilla. We finale Banik walczōł, ale Slavia bōła na boisku lepszŏ i wygrała 2-0. Za to na trybunach prziwiōnzaniy do Ślōnska efektowniy demōnstrowali kibice Banika, kerzy przipōminali, iże przinŏleżōm do Ślōnska, choć ôd 3 lŏt grajōm na stadiōnie po morawskej strōnie Ôstrawy.

We lidze czeskej ôstatniŏ kolejka.
Bohemians Praga – Slezsky Ôpawa 1-1
1.FC Slovacko – MFK OKD Karwinŏ 2-0
Viktoria Pilzno – Banik Ôstrawa 1-1
Banik Ôstrawa skōńczōł na 5 placu, Slezsky Ôpawa na 12, a MFK OKD Karwinŏ na przedôstatnim i czekajōm jõ jeszczy szpile ô utrzimaniy. Piōnte miejsce dowŏ Banikowi Ôstrawa szansa gry ô Liga Europejskŏ. 1 czerwca we Ôstrawie Banik zagrŏ ze Mladōm Boleslav. Fto wygrŏ tyn szpil, bańdzie grać we eliminacyjach Ligi Europejskej.

Handbal

We ôbu ligach kōńczōły nasze manszafty. I mōmy strzebny a brōnŏtny medal. Ô ile brōnŏtny medal dlŏ Gwardyje Ôpole we lidze polskej to srogi sukces, to strzebny dlŏ HC Banika Karwinyj we lidze czeskej ôstawi dziebko niedosytu.

Napocznijmy ôd HC Banika Karwinyj. Handbalery ze Ślōnska po trzech szpilach we finale wygrywali 2-1 i stykło jym wygrać we strzoda u siã ze Talentem Pilzno, coby ôstać majstrym ligo czeskej, tak jak łōńskego roku. Szpil we Karwinyj skōńczōł sie ale remisym 29-29 i trza bōło “elwrōw” coby ustalić wygranego. We “elwrach” wiyncej nerwōw mieli handbalery ze Pilzna i to ôni wygrali je 5-6.

We niedziela ôstatni szpil prziszło grać we Pilźnie i to gospodŏrze byli faworytōma. Handbalery ze Ślōnska zagrali ôd poczōntku ale fest skōncyntrowani i na pauza złaziyli ze prowadzyniym 11-14. Po pauzie dalyj nie planowali sztopnōnć i bōło już 5 torōw przewŏgi dlŏ Banika. No i tukej zaczło sie cojś psuć. Manszaft ze Pilzna zaczōn gōnić i na 10 minut przed kōńcym wylŏz na prowadzyniy. We trzech ôstatnich minutach Karwinŏ miała kupa pretensyjōw do szidsrichtra, ale we tak wartkym i kōntaktowym szpilu jak handbal, take pretynsyje zawsze sōm. Dostali czerwōnŏ kartka i dwa wartke tory ôd Pilzna i na pōłtoryj minuty do kōńca przegrywali 27-25. Krōm jednego handbalera maniyj ciepli tora na 27-26 i na 40 sekund przed kōńcym wyrōwnali. Na 3 sekundy przed kōńcym narzykać mōg manszaft z Pilzna, bo terã jym tora nie uznoł szidsrichter. I zajś prziszło do “elwrōw”. We piyrszym “elwrze” Karwinyj pomyloł sie nojpewniejszy do tego czasu Michal Brůna i to stykło do wygranej manszaftu ze Pilzna i majstra, a Karwinŏ musi radować sie ze strzybengo medalu.

We sobota w Ôpolu Gwardia grała rewanż ze MMTS Kwidzyń. Piyrszy szpil we Kwidzyniu wygroł MMTS 25-26 i Gwardyjŏ potrzebowała wygranej dwōma torōma. Do pauzy bōło 16-13, potyn już 25-19, żeby zrobić sie nerwowo 25-23. Ale manszaftowi z Kwidzynia nie stykło już czasu na ôdbrŏbianie i we Ôpolu radujōm sie ze brōnŏtnego medalu, kery je drugim po 1964 roku! Gratulujymy!

A coby Wōm pokŏzać jak fest ôstrym szpilym je handbal, to zaprŏszōmy do fotogaleryje Jakuba Żmudy ze szpilōw Gwardyje Ôpole ze Puławōma i Zŏbrzym.

Fotografije: Jakub Żmuda – https://www.facebook.com/JsPhotography23/

A co za tydziyń? We Paryżu ruszŏ tynisowy Grand Slam na kortach Roland Garros. Startuje tam i rodzōnŏ na Ślōnsku we Bilovcu Petra Kvitová, ale te korty nigdy nie bōły jyj mocnõ strōnõ, tōż nie liczymy na sroge sukcesy.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza