Na gōrnoślōnskich szportplacach, 26.05.2019

Fusbal

Grali już yno we Republice Czeskej i to finał pucharu a ôstatnie szpile we lidze.

Nojpiyrw we strzoda we Ołomuńcu finał Pucharu. Ślōnski Banik Ôstrawa groł ze nowym majstrym ligi czeskej, Slaviōm Praga. No i bōło widać, co tyn rok nŏleży do Slavii. Nie yno majster ligi czeskej, ale tyż ćwierćfinał Ligi Europy, kej dopiyro ôstali sztopniyńci bez Chelsea, a nojpiyrw wyciepli m.in. Sevilla. We finale Banik walczōł, ale Slavia bōła na boisku lepszŏ i wygrała 2-0. Za to na trybunach prziwiōnzaniy do Ślōnska efektowniy demōnstrowali kibice Banika, kerzy przipōminali, iże przinŏleżōm do Ślōnska, choć ôd 3 lŏt grajōm na stadiōnie po morawskej strōnie Ôstrawy.

We lidze czeskej ôstatniŏ kolejka.
Bohemians Praga – Slezsky Ôpawa 1-1
1.FC Slovacko – MFK OKD Karwinŏ 2-0
Viktoria Pilzno – Banik Ôstrawa 1-1
Banik Ôstrawa skōńczōł na 5 placu, Slezsky Ôpawa na 12, a MFK OKD Karwinŏ na przedôstatnim i czekajōm jõ jeszczy szpile ô utrzimaniy. Piōnte miejsce dowŏ Banikowi Ôstrawa szansa gry ô Liga Europejskŏ. 1 czerwca we Ôstrawie Banik zagrŏ ze Mladōm Boleslav. Fto wygrŏ tyn szpil, bańdzie grać we eliminacyjach Ligi Europejskej.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Handbal

We ôbu ligach kōńczōły nasze manszafty. I mōmy strzebny a brōnŏtny medal. Ô ile brōnŏtny medal dlŏ Gwardyje Ôpole we lidze polskej to srogi sukces, to strzebny dlŏ HC Banika Karwinyj we lidze czeskej ôstawi dziebko niedosytu.

Dej pozōr tyż:  Fojerman: Niy trza

Napocznijmy ôd HC Banika Karwinyj. Handbalery ze Ślōnska po trzech szpilach we finale wygrywali 2-1 i stykło jym wygrać we strzoda u siã ze Talentem Pilzno, coby ôstać majstrym ligo czeskej, tak jak łōńskego roku. Szpil we Karwinyj skōńczōł sie ale remisym 29-29 i trza bōło “elwrōw” coby ustalić wygranego. We “elwrach” wiyncej nerwōw mieli handbalery ze Pilzna i to ôni wygrali je 5-6.

We niedziela ôstatni szpil prziszło grać we Pilźnie i to gospodŏrze byli faworytōma. Handbalery ze Ślōnska zagrali ôd poczōntku ale fest skōncyntrowani i na pauza złaziyli ze prowadzyniym 11-14. Po pauzie dalyj nie planowali sztopnōnć i bōło już 5 torōw przewŏgi dlŏ Banika. No i tukej zaczło sie cojś psuć. Manszaft ze Pilzna zaczōn gōnić i na 10 minut przed kōńcym wylŏz na prowadzyniy. We trzech ôstatnich minutach Karwinŏ miała kupa pretensyjōw do szidsrichtra, ale we tak wartkym i kōntaktowym szpilu jak handbal, take pretynsyje zawsze sōm. Dostali czerwōnŏ kartka i dwa wartke tory ôd Pilzna i na pōłtoryj minuty do kōńca przegrywali 27-25. Krōm jednego handbalera maniyj ciepli tora na 27-26 i na 40 sekund przed kōńcym wyrōwnali. Na 3 sekundy przed kōńcym narzykać mōg manszaft z Pilzna, bo terã jym tora nie uznoł szidsrichter. I zajś prziszło do “elwrōw”. We piyrszym “elwrze” Karwinyj pomyloł sie nojpewniejszy do tego czasu Michal Brůna i to stykło do wygranej manszaftu ze Pilzna i majstra, a Karwinŏ musi radować sie ze strzybengo medalu.

Dej pozōr tyż:  Zaproszenie do konkursu „Ignacy, nasza kopalnia”

We sobota w Ôpolu Gwardia grała rewanż ze MMTS Kwidzyń. Piyrszy szpil we Kwidzyniu wygroł MMTS 25-26 i Gwardyjŏ potrzebowała wygranej dwōma torōma. Do pauzy bōło 16-13, potyn już 25-19, żeby zrobić sie nerwowo 25-23. Ale manszaftowi z Kwidzynia nie stykło już czasu na ôdbrŏbianie i we Ôpolu radujōm sie ze brōnŏtnego medalu, kery je drugim po 1964 roku! Gratulujymy!

A coby Wōm pokŏzać jak fest ôstrym szpilym je handbal, to zaprŏszōmy do fotogaleryje Jakuba Żmudy ze szpilōw Gwardyje Ôpole ze Puławōma i Zŏbrzym.

Fotografije: Jakub Żmuda – https://www.facebook.com/JsPhotography23/

A co za tydziyń? We Paryżu ruszŏ tynisowy Grand Slam na kortach Roland Garros. Startuje tam i rodzōnŏ na Ślōnsku we Bilovcu Petra Kvitová, ale te korty nigdy nie bōły jyj mocnõ strōnõ, tōż nie liczymy na sroge sukcesy.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza