Kōniec ślōnskij historyje ôd Banika Ôstrawa?

Napoczło sie wybulanie starego stadiōnu ôd Banika Ôstrawa. Legyndarne Bazaly, kere w 1959 roku ôstatły ôtwarte we ślōnskij tajli miasta, z kerōm Banik je powiōnzany ôd poczōntku klubu, kaj Banik we latach 70-tych nie przegroł 74 szpilōw w raji (bez mała 5 lŏt!),  już ôd 2016 roku nie sōm placym, kaj swoje szpile grŏ Banik. Stadiōn nie bōł na tela moderny i fusbalŏrze przeniyśli sie na stadiōn miejski do Witkowic, kere leżōm we morawskej tajli Ôstrawy.

W miejsce wybulanych Bazalōw mŏ być budowane cyntrum tryningowe dlŏ modych fusbalŏrzy ôd Banika.

Kibice ôd Banika, kerzy zwiōm sie Chachaři, cołki czas przipominajōm, co jych klub nŏleży do ślōnskij tajli miasta. Na szportplacu we Witkowicach wiyszajōm banery “Baníček patří do Slezska“ abo “Slezsko” (na dole fotografijŏ ze szpilu z Pilznym). Pytaniy ale je, jak dugo ślōnskŏ historyjŏ Banika bandzie żyć, jak piyrszy manszaft swoje szpile bandzie dalyj grać na Morawach?

Foto: https://www.facebook.com/Slezane

Smutny kōniec dlŏ Bazalōw przewidzioł już we 2011 roku Jaromir Nohavica:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto na wiyrchu: Darwinek [CC BY-SA 3.0], Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza