Karol Gwóźdź: Jasminium

Prymierowy wiersz “Jasminum” ôd ślōnskego poety, Karola Gwoździa, na Dziyń Ślōnskij Gŏdki. Wielu z nŏs ôd tōmiku “Myśli ukryte” wydanego we 2010 roku napoczynało przigoda ze czytaniym po ślōnsku. Tōmik tyn bōł zapisany we alfabecie Steuera, kerymu autor je wierny do dzisiej. Wiersz “Jasminum” publikujymy we steuerowym ôryginale (po lewej) i zapisie ślabikŏrzowym (po prawej).

JASMINUM

 

Czystyj mjyłośći Twoij uornamynt

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

A uornamynt złotym zdobjůny

Ńych mje tuli kożdo noc

Uotworzy ćynżkje powjeki

Mankulijům zdowjůne

I pokryje můj truc a jankor

 

I przizwůl, uo Nojdrogszo

A hymnym skrůmnych słůw

Serce wytlałe uoblecze Twůj Majestat

 

   Naucz mje żyć

   Jaśmińe, co śe blyskosz

   Půmůż mi być!

 

Uokryj mje mantlym swoij dobroći

I naucz mje widźeć uoczami Twojymi

A jo w swoij zaufanyj wjernośći

Byda szoł za wůńům Twojich krokůw

I kaj jyno mje poprowadźisz

Czuć śe bezpjeczńe byda u Twojygo boku

A szczybne krapki we ślypjach

Bydům jyno uobrozkjym szczynśćo

JASMINUM

 

Czystyj miyłości Twojij ôrnamynt

A ôrnamynt złotym zdobiōny

Niych mie tuli kożdo noc

Ôtworzi ciynżke powieki

Mankulijōm zdowiōne

I pokryje mōj truc a jankōr

 

I przizwōl, ô Nojdrogszo

A hymnym skrōmnych słōw

Serce wytlałe ôblecze Twōj Majestat

 

   Naucz mie żyć

   Jaśminie, co sie blyskosz

   Pōmōż mi być!

 

Ôkryj mie mantlym swojij dobroci

I naucz mie widzieć ôczami Twojymi

A jo w swojij zaufanyj wierności

Byda szoł za wōniōm Twojich krokōw

I kaj jyno mie poprowadzisz

Czuć sie bezpiecznie byda u Twojygo boku

A strzybrne krapki we ślypiach

Bydōm jyno ôbrozkym szczyńścio

Karol Gwóźdź (rodz. 2 kwiytnia 1987 we Katowicach) – ślōnski poeta, dj, kōmpozytor i producynt muzyczny, kery tworzy ambjyntowo i elektrōniczno muzyka. Znany tyż jako Nail. Jedyn ze barzyj zocnych twōrcōw ślōnskij literatury, kery we 2010 roku wydoł tōmik poezyje „Myśli ukryte“.

Dej pozōr tyż:  „Nike” 2021 dlŏ Zbigniewa Rokity

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza