Karlusy ze Miyndzyrzeczo wiedzōm nojwiyncyj ô Hajmacie

Eli forsztelujecie sie takigo richtiś ślōnskigo omnibusa, kery wiy mocka ô swojim Hajmacie i poradzi zocnie go reprezyntować, to jak sie Wom widzi, co taki bajtel musiołby poradzić zrobić? Fto ôglōndoł ōsmy finał konkursu “Silesia Incognita”, tyn uzno, co niy mało. Bajtle musiały pedzieć jake poglōndy mieli Jōzef Kożdoń i Carl Ulitzka, kere ôbiekty idzie ôbejrzeć na Szlaku Zabytkōw Techniki nale tyż i wytuplikować co to je ajntopf, a co nachtop. Do tego znać życiorysy “Muterliczki” Ewy von Tiele-Winckler, Wojciecha Kilara i “Magika”, umieć pedzieć co idzie znojś we Chorzowie, a co we Siymianowicach i wykozać sie we inkszych roztomajtych konkuryncyjach. Do sie znojś takigo bajtla? Toć!

Pyjter Biesok i Nikodem Stompor ze Miyndzyrzeczo poradzili sie nojlepij ze wszyskimi zadaniami i to ône pojadōm ze patronym honorowym konkursu europosłym Łukaszym Kohutym do Parlamyntu Europejskigo, kaj bydōm reprezyntować Hajmat. I to niy ma żodyn cufal, Pyjter i Nikodem to prawe ekszperty eli rozchodzi sie ô ślōnske sprawy, we “Silesia Incognita” sztartowali już łōńskigo roku i wtynczos zajynli trzeci plac. Bōł tyż drugi manszaft, kery szoł z nimi łeb w łeb aże do samego końca: Agata Oślizlok i Wiktoria Marcol. Frelki ze Gogołowyj tyż sztartowały łōńskigo roku, kej były czworte. To ône miały piyrszy plac po eliminacyjach, a chopcy ze Miyndzyrzeczo byli druge, zaczym ścigli je we ścisłym finale. Werci sie tyż dać pozōr, co kożdego roku bajtle znojdujōm coroz to ciekawsze tymaty swojich prezyntacyji. Na tyn bajszpil Biesok i Stompor latoś narichtowali ôzprowka ô “Szykownym Panoczku” Jōzefie Kassoliku, fest uwożanym u nich we Miyndzyrzeczu.

Dej pozōr tyż:  II FINEness - Międzynarodowy Festiwalu Sztuki w Rybniku

Ciynżko konkuryncyjo to były „Godajōnce Gowy”, kej ekszperty zadowajōm pytania ze swojij dziydziny. Latoś ekszpertami byli Joanna Lorenc (Tyjater dlo Dorosłych ze Bierunio), Zbigniew Rokita (laureat literackij Nagrody Nike), Dariusz Walerjański (kery pytoł sie ô ślōnskich Żydōw), Sebastian Koch (rockman ze zespołu “Kocher”) i Tomasz Świdergał (ekszpert ôd wiykōw strzednich). Nale wiynkszoś bajtli uznała, co jeszcze ciynżyj było im łodpedzieć im na pytania jury (kludzonego bez dochtora Michała Dziōbka), kere tyczyły sie richtowanio jejich prezyntacyji. We finale w sobota 24 lutego na Sztadionie Miejskim we Tychach sztartło dziewiytnoście manszaftōw ze cōłkigo Ślōnska i kożdy z nich pojechoł nazod do dom z epnymi gyszynkami, kere fōndli masorz (Sklep “Wędlinka”) i piekorz (Piekarnia “Jaworek”).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Karlusy ze Miyndzyrzeczo wiedzōm nojwiyncyj ô Hajmacie

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza