Jastrzymbie: pościg za przestympcōm aż na czeskõ strōnã

Szandarzi z wydziału ruchu drōgowego jastrzymbskij kōmyndy kludziyli pościg transgraniczny za szoferym mazdy. Chop ôstoł zastawiōny w Jastrzymbiu do kōntrole drōgowyj. W jeji czasie pokŏzało sie, iże je poszukowany. 29-latek wziōn uciykać, a mōndurowi gōniyli go bez krys wodzisławski i Rebublikã Czeskõ. Tam drapli jastrzymbiana i przekŏzali go kamratōm z czeskij policyje. Chop mioł przi sie brōń pŏlnõ gazowõ jak tyż postrzodki odurzające.

We wtorek w nocy kole godziny 2.30 policyjōny z jastrzymbskij drogōwki uzdali zastawić do kōntrole szofera mazdy W czasie czynności pokŏzało sie, iże chop je poszukowany. Jak wachtyrz prawa podeszoł do szofera i kŏzoł mu wyjś ze auta, chop prōbowoł zapŏlić motōr. Szandar bez ôtwarte ôkno prōbowoł go zastawić, ale w kōńcu poradziōł sztartnōńć wozidło i wziōn uciykać.

Wachtyrze prawa zarŏz zaczli go gōnić bez krys wodzisławski aż do Republiki Czeskij. Policyjōny zastawiyli chopa w Trzanowicach. 29-latek jeszcze prōbowoł uciykać piechty, ale ôstoł obezwładniōny i zastawiōny ôd jastrzymbskich policyjōnōw, co przekŏzali go kamratōm z czeskij policyje. W czasie zastawiyniŏ policyjōny znŏdli przi nim brōń gazowõ jak tyż postrzodki bamōncōnce, co ôstały zabezpieczōne ôd czeskich mundurowych. Policyjōn, co w Jastrzymbiu prōbowoł zablokować chopowi sztartniyńcie motora, doznoł urazu rynki i trefiōł do lazarytu. Na szczyńście jego życiu niy grozi niybezpieczyństwo. Po dostaniu pōmocy dŏchtōrskij, wyszoł do dōm.

Jastrzymbiōn ôstoł sprawdzōny ôd mōndurowych z Czech. Wczorej 29-latek trefiōł w rynce kryminalnych z Jastrzymbiŏ. Pokŏzało sie, iże mioł ôn przi sobie marihuanã jak tyż inksze postrzodki bamōncōnce. Poszukowany ôstoł przewiyziōny do Zakładu Kŏrnego w Cieszynie. Przedstawiōno było mu ôbskarżynie czynnego ôporu jak tyż niyzastawiyniŏ sie do kōntrole drōgowyj, za co grozi mu do 5 lŏt heresztu, jak tyż bezwarōnkowy zakŏz kludzyniŏ wszelich wozideł. Ô jego dalszym losie uzdŏ prokuratōr i gyricht.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza