Jarmak Produktōw Tradycyjnych – 28.07

Gōrnoślōnski Park Etnograficzny zaproszo 28 lipca w godzinach 12.00 – 18.00 na fajer plynerowy „Jarmak Produktōw Tradycyjnych”, połōnczōny z kōnkursym „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”, ôrganizowanym ôd Urzyndu Marszałkowskigo Wojewōdztwa Ślōnskigo, na nojlepszy regiōnalny produkt pożywiołowy, jak tyż nojlepsze jodło regiōnalne.

Latoś do wydarzynio prziłōnczyło sie Polske Stowarziszynie Piwowarōw Dōmowych, kerzi niy ino pokożōm jak przed siebie warzić piwo w dōma, ale i przekludzōm kōnkurs dlo gości na nojlepsze piwo fajru.

W czasie fajru bydzie szło sprōbować dań i produktōw wpisanych na Wykoz Produktōw Tradycyjnych Wojewōdztwa Ślōnskigo m.in. necōwki, krupniokōw, kołoczy abo nolywek.

Ô tym, jak dobrze zajnrychtować ôbiod i jak zachwycić dōmownikōw szumnymi daniami ôpowiy Michał Bałazy – kuchorz, ambasadōr Kulinarny Polski, juror polskich i miyndzynorodowych kōnkursōw kulinarnych – co pokludzi dlo gości pokoz kulinarny społym z degustacyjōm narychtowanych dań.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ô piwach i piwowarstwie dōmowym ôpowiy Jan Krysiak ze Ślōnskigo Ôddziału Terynowego Polskigo Towarzistwa Piwowarōw Dōmowych. Pokoz warzynio piwa i kōnkurs kōnsumyncki na nojlepsze piwo dōmowe przekludzōm dlo gości czōnkowie stowarziszynio.

Na naszych nojmodszych gości czekajōm warsztaty: kulanio klōzek, robiynio kōmpotu, lepiynio pierogōw jak tyż smażynio podpłōmykōw ze świyżo zmiylōnyj mōnki w żarnach.

W czasie fajru goście Muzeum przewiedzōm sie m.in. czymu dobrze jeś kasza i czymu noleży siōngać po dōmowe produkty, jak zajnrychtować dōmowe piwo i dobre pierogi.

Niy braknie tyż wystympōw artystycznych. Na binie wystōmpiōm: Kapela Fedaków, Kapela Biesiadna z Poraja jak tyż Zespōł Whisky River.

Dej pozōr tyż:  26. Ślōnski Sztwortek: Tragedyjo Górnoślōnsko we rokach 1945-1956

Bilety w cynie: 10 zł i 7 zł.

PROGRAM:

12.00 ôtwarcie fajru Mirosław Riedel , zapowiydź kōnkursu kōnsumynckigo Piwowarōw Dōmowych
12.15 – kōnkurs „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”
12.30 – spōlne warzynie – Michał Bałazy
13.00 – ôbiyla – nasi sojusznicy
13.15 – wystymp Kapele Biesiadnyj z Poraja / degustacyjo – zupa
14.00 – piwo dōmowe + pokoz warzynio piwa
14.30 – spōlne warzynie – Michał Bałazy
14.45 – lepiymy pierogi
15.00 – wyniki kōnkursu VI Miyndzynorodowego Kōnkursu Piwowarōw Dōmowych
15.20 – wystymp Kapeli Fedaków
16.00 – wyniki kōnkursu „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”
16.30 – Michał Bałazy – spōlne warzynie – degustacyjo drugigo danio / pokoz warzynio piwa
17.00 – kōncert zespołu Whisky River

  • chałpa Sołtysa – warsztaty kulanio klōzek i robiynio kōmpotu
  • kryngi ogniskowe przi Spichlerzu z Wojkowic – warsztaty robiynio pierogōw jak tyż podpłōmykōw ze świyżo zmiylōnyj mōnki w żarnach
  • łōnka przi chałpie Sołtysa – warzynie piwa i kōnkurs kōnsumyncki na nojlepsze piwo dōmowe
  • przi binie – spōlne warzynie z Michałem Bałazym
  • srogi celt – kōnkurs „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”. Wchōd ino dlo uczestnikōw kōnkursu i jury.

Foto: Silar / Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza