Jarmak Produktōw Tradycyjnych – 28.07

Gōrnoślōnski Park Etnograficzny zaproszo 28 lipca w godzinach 12.00 – 18.00 na fajer plynerowy „Jarmak Produktōw Tradycyjnych”, połōnczōny z kōnkursym „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”, ôrganizowanym ôd Urzyndu Marszałkowskigo Wojewōdztwa Ślōnskigo, na nojlepszy regiōnalny produkt pożywiołowy, jak tyż nojlepsze jodło regiōnalne.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Latoś do wydarzynio prziłōnczyło sie Polske Stowarziszynie Piwowarōw Dōmowych, kerzi niy ino pokożōm jak przed siebie warzić piwo w dōma, ale i przekludzōm kōnkurs dlo gości na nojlepsze piwo fajru.

W czasie fajru bydzie szło sprōbować dań i produktōw wpisanych na Wykoz Produktōw Tradycyjnych Wojewōdztwa Ślōnskigo m.in. necōwki, krupniokōw, kołoczy abo nolywek.

Ô tym, jak dobrze zajnrychtować ôbiod i jak zachwycić dōmownikōw szumnymi daniami ôpowiy Michał Bałazy – kuchorz, ambasadōr Kulinarny Polski, juror polskich i miyndzynorodowych kōnkursōw kulinarnych – co pokludzi dlo gości pokoz kulinarny społym z degustacyjōm narychtowanych dań.

Ô piwach i piwowarstwie dōmowym ôpowiy Jan Krysiak ze Ślōnskigo Ôddziału Terynowego Polskigo Towarzistwa Piwowarōw Dōmowych. Pokoz warzynio piwa i kōnkurs kōnsumyncki na nojlepsze piwo dōmowe przekludzōm dlo gości czōnkowie stowarziszynio.

Na naszych nojmodszych gości czekajōm warsztaty: kulanio klōzek, robiynio kōmpotu, lepiynio pierogōw jak tyż smażynio podpłōmykōw ze świyżo zmiylōnyj mōnki w żarnach.

W czasie fajru goście Muzeum przewiedzōm sie m.in. czymu dobrze jeś kasza i czymu noleży siōngać po dōmowe produkty, jak zajnrychtować dōmowe piwo i dobre pierogi.

Niy braknie tyż wystympōw artystycznych. Na binie wystōmpiōm: Kapela Fedaków, Kapela Biesiadna z Poraja jak tyż Zespōł Whisky River.

Bilety w cynie: 10 zł i 7 zł.

PROGRAM:

12.00 ôtwarcie fajru Mirosław Riedel , zapowiydź kōnkursu kōnsumynckigo Piwowarōw Dōmowych
12.15 – kōnkurs „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”
12.30 – spōlne warzynie – Michał Bałazy
13.00 – ôbiyla – nasi sojusznicy
13.15 – wystymp Kapele Biesiadnyj z Poraja / degustacyjo – zupa
14.00 – piwo dōmowe + pokoz warzynio piwa
14.30 – spōlne warzynie – Michał Bałazy
14.45 – lepiymy pierogi
15.00 – wyniki kōnkursu VI Miyndzynorodowego Kōnkursu Piwowarōw Dōmowych
15.20 – wystymp Kapeli Fedaków
16.00 – wyniki kōnkursu „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”
16.30 – Michał Bałazy – spōlne warzynie – degustacyjo drugigo danio / pokoz warzynio piwa
17.00 – kōncert zespołu Whisky River

  • chałpa Sołtysa – warsztaty kulanio klōzek i robiynio kōmpotu
  • kryngi ogniskowe przi Spichlerzu z Wojkowic – warsztaty robiynio pierogōw jak tyż podpłōmykōw ze świyżo zmiylōnyj mōnki w żarnach
  • łōnka przi chałpie Sołtysa – warzynie piwa i kōnkurs kōnsumyncki na nojlepsze piwo dōmowe
  • przi binie – spōlne warzynie z Michałem Bałazym
  • srogi celt – kōnkurs „Naszo Kulinarno Erbowizna – Smaki Regiōnōw”. Wchōd ino dlo uczestnikōw kōnkursu i jury.

Foto: Silar / Wikimedia Commons

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza