Jak ôdzyskać dług? Nojlepij niy nożym

Zŏbrscy policyjōny chyciyli chopa podyjzdrzanego ô rozbōj. Groziōł nożym i dopōminoł sie ôddaniŏ długu. Decyzyjōm gyrichtu ôstoł ôn heresztowany. Grozi mu do 12 lŏt.

Policyjōny z V komisariatu zastawiyli chopa, co groźbami nożym dopōminoł sie ôddaniŏ długu. Podyjzdrzany trzasnōł dużnika i porwoł mu jaklã z telefōnym jak tyż dokumyntami. Do zdarzyniŏ doszło w zŏbrskij dzielnicy Helynka. Z policyjnych ôbsztalowań wynikŏ, iże 23-letni pokrziwdzōny winowaty bōł sprŏwcy 80 zł, atoli ôdkłŏdoł spłacynie kwoty. 34-latek uzdoł tōż upōmnieć sie ô dług. Sprŏwca napaści ôstoł zastawiōny i wrażōny do policyjnego heresztu. Chop wczaśnij mioł już ôstuda z prawym. Zastawiany bōł za rauby i ôdsiedzioł rok w hereszcie za znyncanie. Na antrag zŏbrskij prokuratury gyricht heresztowoł chopa na 3 miesiōnce. Za popołniōne przestympstwa grozi mu kŏra do 12 lŏt, co może ôstać wydużōnŏ ô pōłowã, bo chop niy piyrszy rŏz złōmoł prawo.

Zdrzōdło: KMP Zŏbrze, foto: KPP Wodzisław

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 7.08.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza