Hollywood na gyburstag we Bieruniu

Dziesiynć lot do zodku bierunioczka Joanna Lorencowo, wtynczos durś jeszcze rechtorka, prziszła ku tymu coby sztartnōnć jeszcze jedyn amatorski tyjater. Mōmy szczynście co na Ślōnsku je mocka takich tyjatrōw, nale po jakymuś Teatr dla Dorosłych je ôd nich trocha inkszy. Styknie choby ino wejrzeć na to wiela ludziōw prziłazi na kożdo jedna jejich sztuka. Możno to skuli szpecjalnyj bieruńskij atmosfery, kaj ludzie majōm richtiś głōd na regionalno kultura? Nale dyć przeca Lorencowo i jejij szauszpilery rajzujōm tyż kaj indzij i wszandy bilety przedowajōm sie zaczym ftoś sie pomiarkuje. No to możno szpecjalny je som tyjater a niy ino to, kaj powstoł?

Na gyburstag swojigo dziesiynciolecio Teatr dla Dorosłych narichtowoł, katać by miało być inakszyj, prymiera nojnowszyj sztuki – “Hollywood na placu”. Napisoł jōm Marcin Melon, niy piyrszy roz, na trzinoście spektaklōw TdD aże dziewiynć je jego autorstwa, nale terozki pomogała mu tyż Dagmara Kupczyk, szauszpilerka TdD. Efekt to je richtiś ôpowożno komedyjo, skuli keryj lachała sie cołko publika.

Fabuła napoczyno sie ôd gyszynku-kamery, kery Jōzik (Jakub Łasicki) doł swojij muter, Hyjdli (Bożena Tomala). “Niy mōg żeś ty mi normalnie kupić laciōw abo fortucha?” – nerwuje sie Hyjdla nale hned spokopio co dziynki tymu gyszynkowi poradzi napoczōnć blank nowo kariera: reżyserko. Jejij film, kery pokozuje ańfachowe żywobycie we familoku, stowo sie epnym hitym youtube’a. No i hned ściōngo do Bierunio hollywoodzki showbiznys, we formie dwōch hamerykańskich producyntōw (Mateusz Duraj, Bartłomiej Jarosz). Ino że tukej napoczynajōm sie utropy, bo Hyjdelka niy chce przedować licyncji – ôna je “twōrczyni niyzależno”.

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Wiersz

Za komediowōm fabułōm schrōnione sōm, jak zowdy, tyż inksze tymaty. Kontrast miyndzy naszōm ślōnskōm prowincjonalnościōm a blichtrym Zachodu, ôbroz Ślōnska we ôczach Ślōnzokōw naprzeciwko tego jak nasz Hajmat widzōm kaj indzij. Piykno je ta tajla, w keryj Hyjdla czyto komyntorze na youtube i dziwuje sie, co gardiny z bieruńskigo familoka robiōm epno furora we Bombaju (“Kaj to je te Bombaju?”) a chińske bajtle małpujōm ôżartego bieruńskigo lōmpa Wanota (richtiś dobro rola Mariana Synowca), bo myślōm, co jego zatoczaniy sie to je nojnowszy taniec.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: https://www.facebook.com/teatrdladoroslych

Trza jednak pedzieć, że cōłki spektakl ciōngnie Magda Gōrkiewicz w roli zakompleksionyj Ślōnzoczki, kero bezwzglydnie ciśnie sie do ulotnyj wizji kariery, nale tyż jejij bezkrytyczno muter (Dagmara Kupczyk). Fest piykno je scyna, kej ôbie baby bierōm udział we programie “Dej Pozōr” u Izoldy Czmok (w tyj roli gościnnie… sama Izolda Czmok!). Sztuka werci sie ôbejrzeć choby ino skuli roli Gōrkiewicz, kero cōłki czos je pōłno energii a machy, kere przi tym szczylo kożōm sztaunować eli ôna aby niy je cera ôd Jima Carreya.

Już terozki mogymy sie wetnōnć, co “Hollywood na placu” bydzie grany we Bieruniu, i niy ino tam, jeszcze niy roz. Dejcie pozōr, cobyście poradzili szafnōnć bilety przinojmynij na jedyn spektakl.

Adam Papierniok

“Hollywood na placu”, reż. Joanna Lorenc, scyn. Marcin Melon, Dagmara Kupczyk, muzyka: Mateusz Augustyn, scynografio: Iga Słupska, obsada: Bożena Tomala, Jakub Łasicki, Marian Synowiec, Monika Bulanda, Magdalena Górkiewicz, Dagmara Kupczyk, Mateusz Duraj, Bartłomiej Jarosz, gościnnie Izolda Czmok, realizacjo techniczno: Radosław Zając, animacjo komputyrowo: Kamil Plewniok.

Dej pozōr tyż:  Bajka o fynchelkach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza