Handlyrz narkotykōw chycōny we Skoczowie

Policyjōny ze Skoczowa zastawiyli 22-latka, co posiadoł bez 240 gramōw marihuany. Chop trefiōł do heresztu. W czasie postympowaniŏ śledczy ôbsztalowali, iże wkludziōł na rynek narkotyki warte bez 70 tysiyncy złotych. Grozi mu do 12 lŏt heresztu.

Pod kōniec marca tego roku szandarzi ze Skoczowa ôbsztalowali, iże 22-letni miyszkaniec krysu cieszyńskigo może posiadać znacznõ wielość narkotykōw we swojim pōmiyszkaniu, kere nojmowoł w Skoczowie. Niy pōmylyli sie. W czasie przeszukaniŏ wachtyrze prawa znŏdli bez 240 gramōw marihuany, wŏgã i inksze masziny, co sużōm do porcjowaniŏ narkotykōw. Chop ôstoł zastawiōny. W czasie postympowaniŏ śledczy z kōmisariatu w Skoczowie, przi spōłpracy z prokuraturōm wykryli, iże 22-latek ôd mŏja łōńskigo roku wkludziōł na rynek bez 2300 dziołkōw narkotykōw. Jejich cyna na czŏrnym rynku rachowanŏ je na bez 71 000 złotych. Chop usłyszoł już ôbskarżynie posiadaniŏ srogij wielości narkotykōw, wkludzyniŏ ich na rynek i dŏwaniŏ inkszym ôsobōm w cylach zarobkowych. Gyricht na antrag prokuratury zastosowoł na podyjzdrzanego hereszt. Za posiadanie znacznyj wielości narkotykōw i wkludzanie ich na rynek grozi nawet do 12 lŏt heresztu.

Zdrzōdło i foto: KPP Cieszyn

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza