Gynsipympki, Paktofonika i ślōnske noblisty

Eli ftoś kozōłby Wom forsztelować sie konkurs do szkolorzy, to na zicher byście forsztelowali sie znerwowane bajtle we biołych oberhymdach i wybiglowanych keckach/galotach, a wele nich lagramyncko strasznych rechtorōw, kere pytajōm sie ich ô roztomajte ciynżke rzeczy. Nale to niy ma obrozek, kery zoboczycie na finale Wojewōdzkigo Konkursu Wiedzy ô Regionie “Silesia Incognita”.

Latoś finał bōł we sobota dwanostego czyrwca we tyskij Szkole Podstawowyj nr 37 im. Makuszyńskigo, kero rychtuje tyn konkurs wroz ze Muzyjym Miyjskim we Tychach. Udział wziynło trzydziści nojlepszych manszaftōw, kere jury (kludzone bez dochtora Michała Dziōbka) wybrało spostrzōd bezma setki inkszych, kere wziynły udział we eliminacyjach. Nojlepsze ôkozały sie Aleksandra Morawiec i Anna Musioł, frelki ze Szkoły Podstawowyj im.Pawła Stalmacha w Przegędzy i to ône bydōm rajzować do Bruksele z Europosłym Łukaszym Kohutym, kery już drugi roz robiōł za patrona honorowego i drugi roz fōndnōł tako rajza nojlepszyj drużynie. Nale inksze manszafty tyż jechały do dōm rade, dziynki piyknym nagrodōm (m.in.ślōnske treski i ksiōnżki), fōndniyntym bez nowego sponsora, firma www.kajonshow.pl.

Nojważniyjsze je to, co we finale kożdy miōł mocka szpasu. Szło sie posuchać ślōnskij muzyki (była Trzecio Symfonio Henryka Mikołoja Gōreckigo, ale bōły tyż kōncki Paktofoniki, Myslovitz i Kata), trza było wiedzieć w kerych obozach po drugij wojnie światowyj trzimali naszych starzikōw, jak wyglōndała Maria Goeppert-Mayer, kere ślōnske manszafty zrobiyły majstra we hokeju i na kero Ślōnzoczka godali “Gynsipympek” (angelske “Daisy”, polsko “Stokrotka”). Latoś we Tychach zaś udowodnili, co ô Ślōnsku do sie uczyć tak, coby kożdy miōł z tego szpas: i bajtle i rechtory.

Foto: Grzegorz Krzysztofik

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Piotr Masłowski: Friuli fiu fiu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza