Festiwal Filmowy Ôpolske Lamy 4-12.10 – zaproszynie

Festiwal Filmowy Ôpolske Lamy to wyjōntkowe wydarzynie we wojewōdztwie ôpolskim. Podle przekludzōnych w 2016 podszukowań to druge wydarzynie po Festiwalu Polskij Śpiywki, co z nim ludzie w Polsce kojarzōm Ôpole.

17. Festiwal Filmowy Ôpolske Lamy to je sroge wydarzynie – to setki projekcyji filmowych, ekstra wydarzynia, znōmi goście i grupa ôglōndoczy, co sie durch powiynkszo. Latoś ôdbydzie sie w dniach 4-12 paździyrnika.

Sercym Festiwalu sōm kōnkursy: Kōnkurs Głōwny, co je przekludzany w trzech kategoryjach: Dokumynt, Fabuła, Animacyjo. Je tyż Kōnkurs Filmōw Amatorskich. Cwekym Kōnkursu Głōwnego je zaprezyntowanie srogij liczbie ôdbiyroczy twōrczości filmowcōw, co sōm na poczōntku swojij kariery.

Raje festiwalowe

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ôkrōm spōmnianych kōnkursōw, w rōmach Festiwalu sōm prezyntowane dziesiōntki perfekt filmōw ujyntych w raje tymatyczne:

 • Dokumyntalno Ôdsłōna Kina – nojnowsze produkcyje dokumentalne polskij i zagranicznyj kinymatografije;
 • Panorama Kina Polskigo – raja poświyncōno polskij kinymatografiji widzianyj z roztōmajtych perspektyw;
 • Panorama Kina Światowego – nojlepsze filmy światowych festiwalōw ôstatnigo roku (Cannes , Wynecyjo, Berlinale, Sundance, Karlowe Wary);
 • #Kino – tymatym latosij raje bydzie swoboda i jeji roztōmajte aspekty;
 • Retrospektywy – retrospektywy uznanych twōrcōw kina światowego, zaôbycz Laureata Hōnorowyj Lamy;
 • Lamy Dzieciōm – pokazy i wydarzynia dlo nojmodszych;
 • Nowościōm ôd 2018 roku je raja Seriale – nojnowsze seriale, co na nie radzi patrzōm ôglōndocze.

Wiyncyj informacyji na strōnie festiwalu: festiwal.opolskielamy.pl

Dej pozōr tyż:  Teatr Śląski na Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza