Fest Festival 23-24.08.2019

Na festiwalowyj mapie Polski prawie powstoł nowy, musowy pōnkt dlo wszyjskich fanōw muzycznego szalyństwa. Fest Festival, bo tak sie nazywo wydarzynie, to pozycyjo dlo kożdego, fto przaje graczkōm bez ôgraniczyń, muzyka na nojwyższym poziōmie i bezkōmprōmisowe podejście do życio. Piyrszy headliner to je Wu-Tang Clan!

Latoś już w siyrpniu na terynie Parku Ślōnskigo ôdbydzie sie piyrszo edycyjo wydarzynio Fest Festival. Muzyczne świynto zacznie sie w piōntek 23 siyrpnia i bydzie trwało do kōńca weekendu. Na Ślōnsku nastanie prowdziwe festiwalowe miasteczko, co w nim goście bydōm mogli bawić sie i przepyndzać czas z kamratami wychodzynio z terynu festiwalu. Jak przidowajōm ôrganizatorzi – chcymy pokozać, iże festiwal muzyczny to wiyncyj aniżeli biny i artyści. To czas, kedy przenoszymy sie do inkszego świata i uciykōmy ôd naszych dziynnych zajyńć, coby cieszyć sie chwilōm i przebywaniym z fantastycznymi ludźmi.

Piyrszymi ôgłoszōnymi ôd ôrganizatorōw gwiozdami festiwalu sōm Wu-Tang Clan, Little Dragon, Lost Frequencies jak tyż Vitalic pres. Dima (LIVE). Legyndarno hip-hopowo grupa z USA, szwedzko kapela z zorty synth pop, belgijski producynt i ikōna francuskigo electro to mocny dowōd na to, iże program muzyczny bydzie wyrōżniać roztōmajtość, a to dopiyro niywielko tajla ôgłoszōnego line-upu.

Program Fest Festivalu to bez wōntōw gratka dlo wszyjskich fanōw festiwalowyj atmosfery. Na uczestnikōw bydzie czekało piyńć roztōmajtych bin, kaj zagrajōm tak gwiozdy pop, jak i twōrcy, do reprezyntujōmświaty alternatywy, rocka, hip-hopu abo muzyki elektrōnicznyj. W Parku Ślōnskim, to znaczy jednym z nojsrogszych miastowych parkōw w Europie, powstanie ekstra infrastruktura festiwalowo. Na tym ôgrōmnym, zielōnym terynie kożdy z uczestnikōw festiwalu na isto znojdzie plac dlo siebie. Kole muzycznych bin stanōm przestrzyństwa artystyczno-warsztatowe, atrakcyje szportowe, a tyż ukożōm sie aktywności zwiōnzane z tyjatrym abo kōnsztami wizualnymi. W czasie Fest Festivalu bydōm ôbecni przedstawiciele agyncyje niyregyrōnkowych jak tyż ważnych projektōw ôbywatelskich, a do tego na miyjscu powstanie ôgrōmne celtowe pole społym ze wszyjskimi nojważniyjszymi udogodniyniami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Górnoślązacy pomiędzy niemieckim „szlagrem” a „śląską pieśniczką” spod pióra Hadyny (cz. 3)

Informacyje ô biletach i inkszych rzeczach na strōnie festiwalu.

Zdrzōdło: Ôrganizatōr festiwalu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza