Falszyrmowe Mistrzostwa Ślōnska we Gliwicach

W nojbliższõ sobotã – 2 czyrwnia – na lotnisku gliwickigo aeroklubu ôdbydōm sie Falszyrmowe Mistrzostwa Ślōnska w cylności lōndowaniŏ.

W sobotnich zawodach weźnie udzioł kole 40 szportowcōw. Majōm przijechać ekipy z Wrocławia, Ôpolŏ, Krakowa i Czech. Falszyrmowe Mistrzostwa Ślōnska w cylności lōndowaniŏ dlŏ zawodnikōw to przede wszyjskim rywalizacyjŏ. Dlŏ widzōw przileżytość, by z bliska ujzdrzeć ich w akcyji.

Rywalizacyjŏ bydzie sie ôdbywać we klasyfikacyji indywidualnyj i drużynowyj (drużyny 3-ôsobowe). Zawody na lotnisku gliwickigo aeroklubu ôdbydōm sie 2 czyrwnia ôd godziny 09.00. Prawie wtynczŏs napocznie sie registracyjŏ szpilerōw. Kōnkuryncyje rozgrŏwane bydōm ôd godz. 10.00 do godziny 19.00.

Dlŏ falszyrmōw klasycznych ôrganizowane bydōm sztyry raje skokōw – za to dlŏ falszyrmōw szkolnych i gibkich – dwie raje. Prawidła punktowaniŏ sōm ajnfachowe. Szpilery muszōm wylōndować jak nojbliżyj placu naznaczōnego ôd ôrganizatorōw (tm. cyntra). – Im mynij bydzie mioł szpiler na swojim kōncie metrōw i cyntymetrōw – ôstanie Majstrym Ślōnska w cylności lōndowaniŏ na 2018 rok.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Szpilery w wszyjskich kōnkuryncyjach dostanōm dyplōmy, puchary i pamiōntki.

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza