Joseph von Eichendorff: Tynskność i Ksiynżycowo noc

Joseph von Eichendorff

Tynskność

Świyciyły gwiōzdy na złoto
Pszi ôknie stanōł żech sōm
I słysza z daleka, ach co to,
Poczta trōmbi kajś wsiōm.
Serce mi w piersi klupało
I myśli hnet naszła mie moc
Ach, kōgōż by tyż tak gnało
W ta rozgwieżdżōno letnio noc!

Dwóch modych karlusōw chciało
Wylyjźć na szpica gōr
I słysza, jak w marszu śpiywajōm
Tym cichym placōm wtōr:
Ô tych przigōniach, co sie tracōm,
Kaj szumi lasōw ciymnych moc,
Ô źródłach, kere sie bogacōm,
Nim ślecōm w lasu cicho noc.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Śpiywali ô marmurach,
Ôgrodach, ôd kerych pnōncza
W laubach sie pnōm po murach,
zamkach w blasku miesiōnca.
Kaj dziołchy pszi ôknie suchajōm
Kej gynśle zagrajōm hoc,hoc,
A potoki po cichu szymrajōm
W ta przepiyknō letnio noc.

 

Ksiynżycowo noc

To bōło, choby do świata
niebo sie pszitulyło
i terōs w kwiytnych poświatach
durch sie mu bydzie śniyło

Szoł wiater bes pola ospały
Kłosy kładły sie wros
Cicho lasy szumiały
W ta noc utkanō z gwiōzd

A duszy moij rogatyj
Skszidła ôswarte podōm
Leć nad te ciche światy
Chobyś leciała do dōm

Tłumaczyni: Ireneusz Borek

Dej pozōr tyż:  Stanisław Neblik: Wiersz

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Rodziōł żech sie we Zobrzu 1954 w Barbōrka. Besto poszoł żech robić na gruba. Przedtym sztudiyrowoł żech nauki polityczne na UŚ, ale bez powodzynio, bo mie chcieli zrobić marksistōm. Miyszkōm w Bayern kole Würzburga, kibicuja Lewandowskiymu. Acha i napisōł żech książka "Dzieci smoka", kero polecōm.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza