Dōmowŏ plantacyjŏ kōnopi we Tarnowskich Gōrach

Tarnogōrscy wachtyrze prawa zlikwidowali plantacyjõ kōnopi indyjskich. Niymałŏ uprawa narkotycznych kerzōw była w izbach miyszkalnych na terynie jednyj z posesyji w krysie tarnogōrskim. Szandarzi przejōnli blisko 250 kerzōw kōnopie. W jejich rynce wpadła tyż gotowŏ na przedej marihuana, amfetamina jak tyż kokajina. Sprŏwcy ôstali tymczasowo heresztowani.

Policyjōny dostali informacyjõ, iże na terynie prywatnyj posesyje w krysie tarnogōrskim może być plantacyjŏ kōnopi indyjskich. Po dotarciu do tego miyjsca, w nojmowanym ôd 25-letnigo miyszkańca wojewōdztwa ślōnskigo dōmu, wachtyrze prawa znŏdli i zabezpieczyli blisko 250 kerzōw narkotycznyj rośliny. Chop ôstoł zastawiōny. W rynce policyjōnōw wpŏd tyż drugi plantatōr, 31-letni miyszkaniec Ślōnska. W czasie przeszukaniŏ, mōndurowi znŏdli tyż hned kilogram amfetaminy, kokajiny, gotowyj do przedeju marihuany jak tyż 18 tys. złotych gotōwki, co przeznaczōnŏ była na prziszłe kŏry i sztrŏfy. Ôba chycyni usłyszeli już ôbskarżynie posiadaniŏ jak tyż uprawianiŏ narkotykōw, za co grozi im do 10 lŏt heresztu. Tarnogōrski gyricht zgodziōł sie ze antragym prokuratora i tymczasowo zawar chopōw we hereszcie.

Foto na wiyrchu: KPP Tarnowske Gōry

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza