Colonialingualism – kolōnizowanie godkōm

Jynzykowy imperializm (…) stawio polski* za społeczno-jynzykowy towor, co je „neutralny, przidajny”. Beztōż nauka polskigo* czynsto je aktywnie prōmowano (…) jednako ôd szkolorzy i ôd ôjcōw choby nauka jynzyka do kōmunikacyje, jynzyka „prestiżu”, „postympu”, „kultury”.

To niy polsko* godka mie krziwdzi, ino to, co ś niōm robiōm prześladowcy, jak jōm formujōm w terytoriōm, co ôbgraniczo i definiuje; jak robiōm ś nij brōń, co niesie gańba, pōniżynie i kōlōnizacyjo.

To kōnski z artykułu ôd Paula J. Meighana ô godce na sużbie kolōnializmu i ô nauce autochtōnicznych godek na przikładzie edukacyje w Kanadzie.

*Zmiyniōłech angielsko godka na polsko. To zmiana, co w mōmyńcie przibliżo tymat. Zaroz pokazuje, iże tekst niy pado ô jakijś tam godce kajś na drugim kōńcu świata, ino ô sytuacyji, w kieryj je mocka myńszych godek. Jak nasza.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Miana godek we porach dōminujōnco/dōminowano sie zmiyniajōm, bo takich „ślōnskich godek” je na świecie moc. Cudnie pokozoł to Meighan na przikładzie hiszpańskij godki, co w jednym czasie poradzi być za dōminujōnco (dyć to je 2. nojwiynkszo godka na świecie) i dōminowano (u hiszpańskojynzycznyj myńszości w USA).

Muszymy zaglōndać na doświadczynia inkszych zagrożōnych jynzykōw. Flyjgowanio godki muszymy sie uczyć ôd tych, co to już robiōm. Bez przikłod ôd Indianerōw z Kanady. Bo my, Ślōnzoki, bezmała blank sie na tym niy znōmy, a chneda sie ôbudzymy bez naszyj godki.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 22.01.2023

Szkryfniynte przi czytaniu „Colonialingualism: colonial legacies, imperial mindsets, and inequitable practices in English language education” ôd Paula J. Meighana

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Jedyn kōmyntŏrz ô „Colonialingualism – kolōnizowanie godkōm

 • 28 czyrwnia 2022 ô 12:21
  Permalink

  Problym w tym, co ślōnske elity czansto, richtujōm swoje texty/werki po polsku. Tōż po jakiymu prestige ślōnskij gŏdki mŏ steignōńć? Kej kuli trocha wiynkszyj resonanksy autorzi radzij publikujōm po polsku, kej po ślōnsku… Lieferuje, to ino atgumynty, co ślōnskŏ kultura stützuje sie na polskij i nia ma ôna niyzawisnõ ôder polskij.

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza