Bielsko-Biołŏ: sprali na ulicy i porwali ôblyczynie za 6 tysiyncy

Policyjōny z kōmisariatu III w Bielsku-Biołyj jak tyż śledczy z wydziału kryminalnego zastawiyli trzech modych chopōw podyjzdrzanych ô rozbōj. Napastniki napadli na ulicy 21-latka. Ciynżko go sprali i porwali mu ôblycze ô cynie bez 6 tysiyncy zł. Za rozbōj dwōjce majoryntnych chopōw grozi terŏz do 12 lŏt za krŏtami. Jejich 15 lŏt mody spōlnik stanie hned przed gyrichtym familijnym.

Rozbōj trefiōł się we sobotniõ noc w Bielsku-Biołyj na ul. Okrzeji. Trzech napastnikōw napadło 21 lŏt modego chopa. Sprali go tak ciynżko, iże ôn trefiōł do lazarytu. Na szczyńście jego życiu niy grozi już niybezpieczyństwo. Sprŏwcy porwali ôblycze ôd ôfiary. Z nōg pokrziwdzōnego symli strzewiki szportowe. Zrabowali tyż zygarek i taszã z ôblyczym i ôbuciym. Posiedziciel porachowoł straty na bez 6 tysiyncy zł.

Policyjōny poszukowali napastnikōw. Na placu zdarzyniŏ przekludzōno było detajlowe ôbziyranie z udziałym policyjnego technika kryminalistyki. Śledczy zbiyrali dowody i akuratnie wybadowali kożdy szczegōł, co mōg ich dokludzić na szlak sprŏwcōw.

Kludzōne czynności ôperacyjne przizwolyły uzdać, iże zwiōnzek z tym zdarzyniym mŏ trzech modych chopōw wôd 15 do 33 lŏt starych. Wczorej sprŏwcy byli chycyni. W jejich dōmu śledczy ôdnŏdli tajla zrabowanego statku. Dwa majoryntni zastawiyni ôstali przewiyziyni do policyjnego heresztu. Ôba sōm już po ôbskarżyniach. Za rozbōj grozi im do 12 lŏt za krŏtami. Ô jejich dalszym losie usōndzi dzisiej prokuratura i gyricht. Jejich modszy spōlnik trefiōł do Policyjnyj Izby Dziecka. Za swōj czyn ôdpowiy hned przed gyrichtym familijnym.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Zdrzōdło: KMP Bielsko-Biołŏ

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza