Aukcyjŏ ôbrazōw i palet malyrskich 15 grudnia w Muzeum Gōrnoślōnskim

Przed nami wyjōntkowe wydarzynie! Aukcyjŏ, co na nij ôstanōm zaprezyntowane ôbiekty zwiōnzane z wystawōm „Twōj Vincent van Gogh. Ôbrazy z filmu”, co gościyła w Muzeum Gōrnoślōnskim ôd 13 mŏja do 1 lipnia 2018 roku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na licytujōncych czekajōm dwa ôbrazy autorstwa Mariusza Maksela, jednego ze 125 malyrzy, co robiyli przi perfekt wszyjskim znanym i nōminowanym do Ôscarōw filmie animowanym „Twōj Vincent”, wyreżysyrowanym ôd Doroty Kobiele, co pochodzi z Bytōmia.

Kole dwōch ôbrazōw olejnych – „Gwiŏździstŏ noc” i „Kruki nad polym ôbiylŏ”, co powstały w czasie wystawy, i malowanych takōm samōm technikōm, jakõ tworzōno było je na potrzeby tego nojbarzij kasowego w historyji polskij kinymatografije filmu, przedmiotym licytacyje bydōm tyż niyôbyczajne malyrske i nojbarzij urodne palety, kerych użyto było do jejich namalowaniŏ.

Postrzodki dostane ze przedeju tak wyjōntkowych dzieł i pamiōntek z wystawy bydōm cołke przeznaczōne na potrzeby Muzeum Gōrnoślōnskiego.
Wierzimy, iże ta niyôbyczajnŏ przileżytość trefu sie w przestrzyństwie Galeryje Malyrki Polskij bydzie wydarzyniym niyôbyczajnym, a dlŏ tych, co bydōm mieć szczyńście, stanie sie szansōm kupiyniŏ wyjōntkowego gyszynku na nadchodzōnce Godnie Świynta abo zbogacyniŏ swojich kolekcyji.

Aukcyjõ pokludzi Mirosław Neinert, dyrechtōr Tyjatru Korez w Katowicach.

Na przedaukcyjnõ prezyntacyjõ ôbiektōw zaprŏszōmy:
2 grudnia (niydziela), w godz. 12.00–18.00,
9 grudnia (niydziela), w godz. 12.00–18.00
a tyż w dniu aukcyje, 15 grudnia (sobota), ôd godz. 14.00.

cyny wywoławcze:
palety: 100,00 zł / sztuka
ôbrŏz „Gwiŏździstŏ noc”: 700,00 zł
ôbrŏz „Kruki nad polym ôbiylŏ”: 700,00 zł

patrōnat:
Regionalnŏ Izba Gospodarczŏ w Katowicach

data: 15 grudnia 2018 (sobota), godz. 16.00
rejestracyjŏ uczestnikōw aukcyje ôd godz. 15.00
miejsce: pl. Jana III Sobieskiego 2 (przestrzyństwo wystawy „Galeryjŏ Malyrki Polskij”)
kludzi: Mirosław Neinert
stymp za darmo

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-