Aukcyjŏ ôbrazōw i palet malyrskich 15 grudnia w Muzeum Gōrnoślōnskim

Przed nami wyjōntkowe wydarzynie! Aukcyjŏ, co na nij ôstanōm zaprezyntowane ôbiekty zwiōnzane z wystawōm „Twōj Vincent van Gogh. Ôbrazy z filmu”, co gościyła w Muzeum Gōrnoślōnskim ôd 13 mŏja do 1 lipnia 2018 roku.

Na licytujōncych czekajōm dwa ôbrazy autorstwa Mariusza Maksela, jednego ze 125 malyrzy, co robiyli przi perfekt wszyjskim znanym i nōminowanym do Ôscarōw filmie animowanym „Twōj Vincent”, wyreżysyrowanym ôd Doroty Kobiele, co pochodzi z Bytōmia.

Kole dwōch ôbrazōw olejnych – „Gwiŏździstŏ noc” i „Kruki nad polym ôbiylŏ”, co powstały w czasie wystawy, i malowanych takōm samōm technikōm, jakõ tworzōno było je na potrzeby tego nojbarzij kasowego w historyji polskij kinymatografije filmu, przedmiotym licytacyje bydōm tyż niyôbyczajne malyrske i nojbarzij urodne palety, kerych użyto było do jejich namalowaniŏ.

Postrzodki dostane ze przedeju tak wyjōntkowych dzieł i pamiōntek z wystawy bydōm cołke przeznaczōne na potrzeby Muzeum Gōrnoślōnskiego.
Wierzimy, iże ta niyôbyczajnŏ przileżytość trefu sie w przestrzyństwie Galeryje Malyrki Polskij bydzie wydarzyniym niyôbyczajnym, a dlŏ tych, co bydōm mieć szczyńście, stanie sie szansōm kupiyniŏ wyjōntkowego gyszynku na nadchodzōnce Godnie Świynta abo zbogacyniŏ swojich kolekcyji.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Aukcyjõ pokludzi Mirosław Neinert, dyrechtōr Tyjatru Korez w Katowicach.

Na przedaukcyjnõ prezyntacyjõ ôbiektōw zaprŏszōmy:
2 grudnia (niydziela), w godz. 12.00–18.00,
9 grudnia (niydziela), w godz. 12.00–18.00
a tyż w dniu aukcyje, 15 grudnia (sobota), ôd godz. 14.00.

cyny wywoławcze:
palety: 100,00 zł / sztuka
ôbrŏz „Gwiŏździstŏ noc”: 700,00 zł
ôbrŏz „Kruki nad polym ôbiylŏ”: 700,00 zł

Dej pozōr tyż:  Szkaciorze w mikołowskiej laubie

patrōnat:
Regionalnŏ Izba Gospodarczŏ w Katowicach

data: 15 grudnia 2018 (sobota), godz. 16.00
rejestracyjŏ uczestnikōw aukcyje ôd godz. 15.00
miejsce: pl. Jana III Sobieskiego 2 (przestrzyństwo wystawy „Galeryjŏ Malyrki Polskij”)
kludzi: Mirosław Neinert
stymp za darmo

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza