Archeologowie w Bytōmiu znŏjdujōm dalsze zabytki

Podszukowania archeologiczne to niy ino kopanie i dokumyntowanie. Czasym ôdkryte zabytki trza zabezpieczyć do prziszłych analiz. W jednym z wykopōw archeologowie Muzeum Gōrnoślōnskigo trefiyli na drzywianny balek. Jego sztand zachowaniŏ wymŏgoł ekstra pozorności. Po kōnsultacyji ze prof. Markiem Krąpcem z Krakowa, znalezisko ôtulono kokōnym z pianki. Jak stwardnieje, balek ôstanie wyciōngniynty i przekŏzany do analizy. Ôkryślōnŏ ôstanie zorta drzewa, z kerego bōł zrobiōny. Możno udŏ sie tyż ôkryślić czas ściyńciŏ strōma. Kożdŏ uzdanŏ data je dlŏ archeologōw na wŏgã złota.

Pracownicy Działu Archeologije Muzeum Gōrnoślōnskiego w Bytōmiu, pod kerownictwym Beaty Badury i Eweliny Imiołczyk, już ôd połowy kwietnia kludzōm podszukowania wykopaliskowe na Zgōrzu św. Małgorzaty.

Podle wynikōw podszukowań georadarowych przekludzōnych w 2009 roku wytypowano miyjsca we kościele jak tyż jedno na zewnōntrz, co w nich kludzōne sōm wykopy. Archeologowie poszukujōm reliktów fōndamyntōw dŏwnych ôbiektōw – ôkrōm terŏźnego kościoła i piyrszego, kamiynnego, były jeszcze dwa drzywianne. Zgodnie z ôczekowaniami badŏcze natrefiyli już na zabytki ruchōme we formie mōnet i fragmyntōw nŏczyń, jak tyż na jamy grobowe ze smyntŏrza przi kościele.

Ôstatnie podszukowania wykopaliskowe w wykopie archeologicznym założōnym w przedsionku kościoła wyzdradziyły istniynie pochōwków, kere ôstały przetniynte ôd kamiynnego fōndamyntu. Badŏcze zakłŏdajōm, iże kōnstrukcyjŏ stanyła w drugij połowie XIX stoleciŏ, kej stawiany bōł terŏźny kościōł. Przed ôłtŏrzym ôdkryte były tyż kamynie, kere zdŏwajōm sie być reliktym podbudowy barokowego ôłtŏrza z piyrwyjszego, drzywiannego kościoła (datowanego na XVII stolecie). Wyjōntkowymi znŏleziskami sōm tyż mōnety, postrzōd nich tm. brakteaty, to znaczy mōnety z ciynkij blaszki, wybijane jednostronnie na miynkij podkłŏdce. Przed napoczyńciym podszukowań znanŏ była ino jedna mōneta pochodzōncŏ z Małgorzatki – dynarek krziżowy, co straciōł sie przed drugōm wojnōm światowōm.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoslōnskich szportplacach, 10.10.2021

Fotografije: Muzeum Gōrnoślōnske w Bytōmiu

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza